top of page

Tarsus Avukat - Hukuki Danışmanlık

Tarsus avukat
 ''Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.''

Tarsus avukat; halihazırda Tarsus Adliyesi,  2 Ağır Ceza, 9 Asliye Ceza, 4 Asliye Hukuk, 2 Sulh Hukuk, 1 İş Mahkemesi, 2 Aile, 1 İcra Hukuk Mahkemesi ve 2 Sulh Ceza, 1 İnfaz Hakimliği ile ilçedeki yargısal sıkıntıları gidermektedir. Tarsus gibi insani ilişkilerin artığı yerlerde gerçek ve tüzel kişilerin kendi arasında veya devletle yaşadıkları sorunların usul ve yasaya uygun bir şekilde çözümlenmesi, toplumda huzur ve düzenin  yeniden tesis edilmesinde yol göstericiliği veya gerekli durumlarda doğrudan temsil için avukata ihtiyaç duyulur.

Vekil-müvekkil ilişkisinde karşılıklı güven olması, gizlilik içerisinde ve profesyonel davranarak sorunların çözüme kavuşturulması, risklerin müvekkile anlatılması ve kendisinin düzenli bilgilendirilmesi, ciddiyet ve karşılıklı saygının var olması ve hukukun üstünlüğünün taviz verilmeden savunulması gerektiğine inanan Avukat Enes TEKER Tarsus'ta gayrimenkul, iş, miras, aile, ticaret, ceza, tazminat ve imar hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanında büyük bir tutku ve gayret ile avukatlık hizmeti vermektedir.​

Tarsus Avukat. Çalışma alanlarından birkaçı:

 • Tarsus miras avukatı

Mirasın paylaştırılması, mirasçının - mirasbırakanın gaipliği, mirasın paylaştırılması yoluyla ortaklığın giderilmesi, miras ortaklığına temsilci atanması, miras payının temliki. Vasiyetnamenin açılması, belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi, vasiyetnamenin iptali - ifası. Vasiyetnamenin açılmasına dair yabancı mahkeme kararının tanınması - tenfizi.

 

Mirastan feragat sözleşmesinin geçersizliğinin tespiti, mirasın mirasçılar tarafından reddi, mirasın borca batık olduğunun tespiti. Mirasın reddi kararının iptali, mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun iptali. Mirasın resmi defterinin tutulması, mirasçılık belgesi verilmesi. Mirasçılık belgesinin iptali, mirastan yoksunluğun tespiti.

Terekenin mevcudunun tespiti - korunması. Tapu kütüğündeki kişi i̇le miras bırakanın aynı kişi olduğunun tespiti, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil. Borçlu olan mirasçıya kayyım atanması, miras taksim sözleşmesinin iptali.

 

Tereke borcunu ödeyen mirasçının diğer mirasçılara rücu etmesi, saklı paylı mirasçıların tenkis talebi. Mirasta istihkak, miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması, mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesi. Alacağın tereke masasına kayıt edilmesi - kabulü...

 • Tarsus icra avukatı

İcra takibi, ihtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz, menfi tespit, istirdat, şikayet, itiraz, itirazın kaldırılması. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip. İhalenin feshi davası. Tahliye işlemine karşı şikâyet, takibin iptal ve taliki, haczedilmezdik şikayeti, borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve haklarının haczi.

 

İİK’nın 89/4. maddesine göre tazminat. Hacizden kaynaklanan istihkak davası, ipoteğin - rehnin (menkul, gayrimenkul) paraya çevrilmesi yolu i̇le takip, tasarrufun i̇ptali, sıra cetveli uyuşmazlıkları, i̇flas...

 • Tarsus iş hukuku, işçi, işveren avukatı

İşçi işveren ilişkisi - sosyal güvenlik hukuku alacak davaları. Sigortalılığının tespiti, prime itiraz. İş kolunun tespiti, sendika üyeliğinin tespiti. İşyerinin kapatılmasına itiraz. İş kazası - meslek hastalığından kaynaklanan tazminat.

 

İşe iade, sürekli iş göremezlik, maluliyet. Kıdem, ihbar, yıllık izin ücreti, mobing, kötü niyet tazminatı, fazla mesai, asgari geçim indirimi...

Şirket yönetimi, hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri. Danışmanlık, şirket ve işletme kuruluşu, ticari şirketlerin alım satımı.

 

Haksız rekabet, tasfiye, iflas ve iflas erteleme davaları. Şirketlerin alacak davaları. Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi, şube veya irtibat bürosu kurulması, kıymetli evrak, bono, çek, poliçe, kredi, leasing...

 • Tarsus gayrimenkul ve imar avukatı

Tapu ve kadastro davaları, tapusuz taşınmaz, kira hukuku. Tapu iptal ve tescil, kamulaştırma, tapu işlemleri, ortaklığın giderilmesi (i̇zale-i şuyu). Tahliye, kat mülkiyeti. Müdahalenin men'i ve ecrimisil davası, kaçak yapı para cezalarının iptali.

 

İpotek, intifa, sükna, üst hakkı, geçit hakkı, hakkın tesisi ve kaldırılması. İmar uygulamaları, belediyelerin iskân işlemlerine ilişkin itiraz, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, çevre mevzuatına uygunluk denetimi. Gayrimenkul finansmanı, teslimde gecikme, ilave işten kaynaklanan davalar. Yıkım kararlarının iptali, yabancıların mülk edinmesi, gayrimenkulün mevcut imar ve kadastro durumu, imar planı değişikliği, ayıplı inşaat...

 • Medeni h.

Vasi atanması, gaiplik, yaş düzeltme - değişikliği, cinsiyet değişikliği. Kayyım atama. İsim düzeltme, i̇sim-soyisim değişikliği. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, vesayet kararı, kısıtlama...

 • Sigorta Hukuku

Sigorta, ölümlü trafik kazası. Değer kaybı, hasar bedeli, destekten yoksun kalma. Yangın, kasko, havacılık, deniz, tarım, nakliye(taşımacılık) hayat ve maluliyet sigortası, trafik kazaları davaları...

 • Tazminat

Trafik kazası kaynaklı tazminat. Acentelik, eser, emanet, havale, iş, inanç, kefalet, sigorta, tellallık, vekalet, komisyonculuk sözleşmesinden kaynaklı tazminat. Bankacılık işlemlerinden, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan, bina sahibinin sorumluluğundan, çatmadan doğan tazminat.

 

Komşuluk hukukundan, haksız fiilden, haksız ihtiyati hacizden, haksız ihtiyati tedbirden, haksız rekabetten, hayvan sahibinin sorumluluğundan, hizmetten doğan ödence. İş kazasından, işçi işveren ilişkisinden, kamulaştırmasız el koymadan, kişilik haklarına saldırıdan meydana gelen ödence. Taşınır kirasından, taşınmaz kirasından, iş tellallığından, ticari işletme kirasından, vekaletsiz iş görmeden, sigortadan, ticari satımdan… kaynaklanan tazminat davaları.

 • Sözleşmeler

Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi: Kira, iş, gayrimenkul alım-satım, ipotek, rehin, alım - satım, kredi, proje finansman, hizmet, vekalet sözleşmeleri. Kefalet, sponsorluk, paket tur, ticari gizlilik, ticari sırları koruma, e-ticaret sözleşmesi. Gayrimenkul satış vaadi, distribütörlük, taksitle satış, bağışlama, mal değişimi, inşaat, mimarlık, acentelik, bayilik, telif hakları, finansal kiralama, danışmanlık, hisse devir, ortaklar arası, lisans, eser, abonelik, garanti, miras paylaşım sözleşmesi, sigorta, tahkim, şirket kuruluş, vakıf ve dernek kurulum sözleşmesi vs.

 • İdare ve vergi

İdareye başvuru, idari yolların tüketilmesi, dava takibi. Kamulaştırma. Vergi suç ve cezaları, gelir vergisi, kdv, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisine ilişkin işlemler. Vergi mahkemesinde dava açma - takip.

 

Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri, yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler yön. adımlar. Vergi kimlik numarası alınması, vergi ziyaı, usulsüzlük ve kaçakçılık...

 • Tüketici hukuku

Tüketici mahkemelerinde dava açılması ve takibi. Ayıplı hizmet - mal. Tüketici uyuşmazlıklarının çözümü, Hakem Heyeti'ne başvuru. Üretimin ve satışın durdurulması, malın toplatılması...

 • Tıp - sağlık hukuku

Malpraktis - yanlış teşhis - hatalı tedavi veya tıbbi müdahale, tedaviyi uygulamada gecikme. Sağlık çalışanlarının disiplin sorumluluğu. Hekim - hasta hakları. Özel hastanelerin, hekiminin sorumluluğu...

 • Bilişim hukuku

Sosyal medyada telif hakları, alan adları hakkında haksız rekabet. Kişilik hakları ihlalleri, unutulma hakkı, kişisel verilerin korunması, gizlilik, erişimin engellenmesi. Bilişim suçları. Mesafeli satış, e-ticaret - internette satış...

 • Yabancılar ve vatandaşlık

 • Fikri ve sınai mülkiyet

Tarsus avukat ve hukuki hizmetler ile ilgili sorularınız için iletişime geçiniz.  

bottom of page