top of page

 

Please feel free to relay your comments, suggestions or corrections.

Search

Ticaret Sicili Müdürlüğü re'sen tescil yapabilir mi? - Tescile Davet ve Ceza


Ticaret Hukuku - Mersin Avukat. Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir.

Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya 32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır(TTK md. 33/1).


Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır(TTK md. 33/2).


Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun bulunduğu sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tescil istemini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki cezayla cezalandırılması bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz(TTK md. 33/3).


Hukuk sistemimizde re'sen tescil mümkün değildir. Yukarıda yer verilen TTK hükmü gereği tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya 32'nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürü ilgililere işletmeyi tescil ettirmeleri ya da tescil ettirmeme nedenlerini bildirmeleri için bir yazı gönderir. Gönderilen bu yazıya cevap verilmemesi halinde maddenin 2. fıkrası uyarınca sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Verilen süre içerisinde tescil isteminde bulunulmaması veya kaçınma sebeplerinin bildirilmiş olmasına rağmen bu sebeplerin yeterli görülmemesi hallerinde durum müdürlük tarafından sicilin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine bildirilir. Mahkeme, işletmenin tescil edilmesinin gerekip gerekmediğine ilişkin şartların var olup olmadığı konusunda değerlendirmesini yapar ve kararını verir. Mahkemenin tescile karar vermesi durumunda sicil müdürlüğünce tescil yapılır. İdari para cezası kesilmesine rağmen süresi içinde tescil isteminde bulunmaktan imtina edilmesinin devamı halinde müdürlük, durumu yukarıdaki gibi mahkemeye bildirir. Mahkeme tescile hükmederse tescil müdürlükçe gerçekleştirir.


bottom of page