Mersin Boşanma Avukatı

Mersin Boşanma Avukatı

Hemen söylemeliyiz ki Avukatlık mesleğinde yasal olarak boşanma avukatı veya buna benzer şekilde başka ayrımlar bulunmamaktadır. Mersin boşanma avukatı gibi ifadeler halk arasında türemiştir. Bu nedenle biz de kafa karışıklığına neden olmamak adına bu kısa yazımızda aynı ifadeye yer vermiş bulunuyoruz. Boşanma avukatı, evliliğin mevzuattaki düzenlemeler dahilinde sona ermesini sağlamak için aile hukuku alanında uzmanlaşmış ve boşanan çiftlerin yasal süreçlerini takip eden avukatları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir.

Aile hukuku

Medeni hukukun aile hukuku adı verilen bir alt dalı vardır. Nişan, evlilik, boşanma, nafaka, mal rejimi, babalık, vesayet ve diğer aile ile ilgili meselelerin çözümünü yöneten bir hukuk dalıdır.

Boşanma nasıl gerçekleşir?

Evlilik, iki kişinin kendi seçimleri ile girdiği bir kurumdur. Yapılan seçimler olması gerektiği gibi sonuçlanmayabilir. O halde bir birey bu evlilik ilişkisinden nasıl kurtulabilir? Boşanma kurumu, verilmesi gereken cevaptır. Boşanma, evlilik birliğine hakim kararı ile son verme olarak tanımlanabilir. Evlenmeyi sona erdiren normal hal boşanmadır. Zira ölüm, gaiplik ve cinsiyet değişikliği hallerinde de evlilik sonlanır. Hukukumuzda boşanma ancak hakim kararı ile gerçekleşebilir. Aile mahkemesi kararı kesinleştiğinde mahkeme kararı nüfus verilerinin düzeltildiği nüfus müdürlüğüne gönderir. Tek taraflı irade açıklamasıyla boşanma gerçekleşmez. Boşanma bozucu yenilik doğuran bir dava ile ileri sürülmelidir.

Nedenleri nelerdir?

Medeni Kanunu'nda boşanma sebepleri tek tek sıralanmıştır. Mahkeme, Medeni Kanunu'nda sayılan sebepler dışında herhangi bir nedenle boşanma kararı veremez. Boşanmanın özel sebepleri zina, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Genel sebepleri ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları, ortak hayatın kurulamaması ya da fiili ayrılıktır.

Kanunda sebepler:

 • Zina(TMK 161)

 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış(TMK 162)

 • Suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme(TMK 163)

 • Terk(TMK164)

 • Akıl hastalığı(TMK165)

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma, fiili ayrılık(TMK 166)

Avukat tutmak zorunlu mudur?

Türk hukukunda tarafların bir avukat tarafından temsil edilmeleri şartı yoktur. Herkes mahkemede kendini temsil etme hakkına sahiptir. Fakat, tabii ki de, alanında uzman bir avukatla çalışmak etraflı yardım alma, Türk Hukuk Sistemi'nin karmaşık ve sayısız düzenlemelerini daha iyi anlama ve hak kayıplarının önüne geçme avantajı verir.

Avukatlık ücreti nasıl belirlenmekte?

Avukat yaptığı her iş için KDV ve gelir vergisi gibi vergiler öder. Avukatın yaptığı her iş kanunen bir ücrete tabidir. Üstlendiği her işin bedeli, her yıl güncellenip yayımlanan asgari ücret tarifesinde gösterilen miktarın altında olamaz. Aksi disiplin cezasını gerektirir. Olması gereken ve uygulamada da görülen avukata ödenecek ücretin kapsamının bir avukatlık hizmet sözleşmesi ile belirlenmesidir. 

Nereye başvurulmalıdır?

TMK'ya göre boşanma davası, aile mahkemelerinin kurulmuş olduğu yerlerde aile mahkemelerine, aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesine hitaben yazılacak bir dilekçe ile açılır. Bu dava eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerde açılır.

Dava dilekçesi neleri içermelidir?

 • Mahkemenin adı

 • Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri

 • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası

 • Olması halinde tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri

 • Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri

 • İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği

 • Dayanılan hukuki sebepler

 • Net bir talep sonucu

 • Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası

Karar, anlaşmalı (her iki taraf da kabul eder) veya çekişmeli boşanma olmak üzere iki farklı yol ile alınabilir.

​Anlaşmalı boşanma davası

Bu davalar iki eşin de ortak irade ile evliliği en kısa sürede bitirme amacında olduğu davalardır. Evlilik bir yıldan uzun sürmüş ise detaylı ve iyi hazırlanmış bir protokol ile boşanma hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Anlaşmalı boşanma ilk başta bir protokol düzenlenmezse bile bir eşin dava açması sonucu diğer eşin açılan bu bu davayı kabul etmesi ile de gerçekleştirilebilir. Anlaşmalı boşanmada taraflar, boşanmanın mali sonuçlarını içeren ve çocukların durumunu düzenleyen bir protokol hazırlar ve her konuda anlaşırlar. Mahkeme, duruşmada her iki eş te hazır iken eşler tarafından düzenlenen protokolü re'sen inceler. Protokolün gerekli şartları sağladığına ve uygun olduğuna kanaat getirirse protokol doğrultusunda boşanmalarına karar verir. Protokol hazırlanırken veya mahkemeye başvururken bir avukat yardımından faydalanmak daha sonra çeşitli sıkıntıların baş göstermesini engeller. Anlaşmalı boşanmanın tamamlanması bir haftadan bir aya kadar sürebilir. Süre dilimi mahkemenin iş yüküne göre değişmektedir. Bu davada tek duruşmada da karar verilebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Bu davaya eşlerin boşanma konusunda anlaşamadıkları durumda başvurulur. İddiaların incelenmesi, karşılıklı delillerin sunulması, velayet, koruma kararları, sosyal inceleme raporları, nafaka miktarları, maddi ve manevi tazminatın verilip verilmeyeceği, tanıkların dinlenmesi gibi konular olduğundan çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun sürmektedir.

Arabuluculuğa başvurulur mu?

Arabuluculuk kurumu, ne anlaşmalı ne de çekişmeli boşanma davasında kullanılabilmektedir. Arabuluculuk kurumuna nafaka, maddi - manevi tazminat, çocuk velayeti gibi konular için de başvurulamaz.

Dava devam ederken hangi tedbirler alınır?

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.

Tedbir Nafakası

Taraflardan birinin geçimini sağlayabilmesi için Aile Hâkimin'ce boşanma davası açılmadan önce veya sonrasında ödenmesine karar verilen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakasının şartları arasında kusur aranmaz.

Yoksulluk Nafakası

TMK Madde 175 - Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Bu maddeye bakıldığında yoksulluk nafakasının, boşanma sonucunda yoksullaşacak olan eşin(daha az kusurlu olması şartıyla) diğer eşten talep ettiği tutar olduğu ifade edilebilir.

Şartlar:

 • Yoksulluk Nafakası Talebinde Bulunmak

 • Talep Edenin Ağır Kusurlu Olmaması

 • Talep Eden Eşin Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Olması

Mersin boşanma avukatı?

Evlilik, ayrılık ve ayrılma arzusuyla sonuçlandığında kişiyi birçok yasal karmaşıklık ile karşı karşıya getirir. Boşanmayı ilgilendiren birçok yasal düzenleme olduğundan ve bu da beraberinde komplikasyonları getirdiğinden, yasal prosedürü derinlemesine anlayan bir boşanma avukatına danışmak zorunlu hale gelmektedir. Bilgili ve deneyimli bir avukat tutmamak işleri genellikle daha karmaşık ve zor hale getirmektedir.

Avukat Enes TEKER, çalışmalarını aile hukuku ve boşanma davalarına odaklamaktadır. Bu alanlarda hukuki danışmanlık, dava ve temsil hizmetleri sunmaktadır. Avukatlık hizmetlerini ekseriyetle Mersin, ilçeleri ve Mersin çevresindeki illerde vermektedir.

Sunulan bir kısım hizmetler:

 • Çekişmeli - Anlaşmalı boşanma davaları

 • Mal rejimi sözleşmeleri

 • Velayetin değiştirilmesi

 • Nafaka ve tazminat talepleri

 • Evliliğin iptali davaları

 • Protokol hazırlanması

 • Babalık davası

 • Ailenin Korunması  ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları

 • Mal rejimi davaları.

 • Yabancı mahkemelerin verdiği kararların tanınması - tenfizi

 • İddet süresinin kaldırılması,

Mersin boşanma avukatı veya davaları ile ilgili sorularınızı bize iletirseniz kısa sürede geri dönüş yapacağız.

 

Avukat E. TEKER'e yukarıda belirtilen telefon numarasından da ulaşılabilir.

Ana sayfaya dön >>>>.