Mersin Ceza Avukatı - Ağır Ceza

Mersin ceza avukatı

Mersin ceza avukatı; izah etmekte fayda vardır ki meslekte ve kanunen ağır ceza avukatı veya ceza avukatı gibi bölüşmeler mevcut değildir. Mersin ceza avukatı gibi ifadeler meslektaşların çoğunlukla belirli dava türleri üzerinde çalışmaları hasebiyle toplumun içerisinde doğmuştur.

 

Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç olduğu düzenlenen fiillerle ilgili olarak Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri kurulmuştur. Ceza Hukuku'nda şüpheli sıfatı kazanılmasından itibaren iddianame kabul edilene kadar süren aşamaya soruşturma, iddianamenin kabulü ile hükmün kesinleşmesine kadar devam eden sürece ise kovuşturma aşaması denilmektedir. Her iki aşamada da bir avukatla birlikte hareket edilmesi elzemdir. Ceza yargılamasında atılacak her bir adımın telafisinin olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Onun içindir ki bir ceza avukatı bulmak ve onunla beraber hareket etmek çok ayrı bir öneme sahiptir. Çeşitli duyguların etkisinde geçen bu kaotik sürece(soruşturma + kovuşturma) bir uzmanın dahil olması sürecin parçası olan her kişi için bütün olasılıkları değiştirecektir.

Avukat Enes TEKER'in çalıştığı en önemli alanlardan birini ceza hukuku oluşturmaktadır. Müvekkilin suçun sanığı veya mağduru olması konusunda bir ayrım yapmaksızın hukuki yardım temin etmektedir.

Mersin ceza avukatı. TCK’da düzenlenen bazı suçlar:

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti. Bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık. Kasten öldürme, nitelikli kasten öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, intihara yönlendirme, taksirle öldürme. Kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi, taksirle yaralama, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, eziyet. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz. Tehdit, şantaj, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Hırsızlık, nitelikli hırsızlık. Yağma, nitelikli yağma. Mala zarar verme, mala zarar vermenin nitelikli halleri. Hakaret, haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret, kişinin hatırasına hakaret. Görevi kötüye kullanma. Mühür bozma, resmi belgede sahtecilik, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek. Fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama. Parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek. Açığa imzanın kötüye kullanılması. Suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Çocuğun soybağını değiştirme, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması. Tefecilik, iftira, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması. Yalan tanıklık, yalan yere yemin. Gizliliğin ihlali, ses veya görüntülerin kayda alınması. Terk, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi. Çocuk düşürtme, çocuk düşürme, kısırlaştırma. Konut dokunulmazlığının ihlali, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali. Haksız arama, dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, kişilerin huzur ve sükununu bozma, haberleşmenin engellenmesi. Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal. Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, verileri yok etmeme. İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak. Hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf. Hileli iflâs, taksirli iflas. Karşılıksız yararlanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, bilgi vermeme. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, zimmet, irtikâp. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi. Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali. İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama, hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması, işaret ve engel koymama. İnsan üzerinde deney, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma. Göreve ilişkin sırrın açıklanması, mal veya hizmet satımından kaçınma. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti. Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme. Suç üstlenme, suç uydurma. İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme.

Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma. Verileri yok etme veya değiştirme. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama. Suçluyu kayırma, tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme. Genital muayene. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, muhafaza görevini kötüye kullanma, resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması. Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme. Hükümlü veya tutuklunun kaçması, kaçmaya imkân sağlama, hükümlü veya tutukluların ayaklanması. Gürültüye neden olma, imar kirliliğine neden olma. Suçu bildirmeme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi. Çevrenin kasten kirletilmesi, çevrenin taksirle kirletilmesi. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma. Zehirli madde imal ve ticareti. Sağlık için tehlikeli madde temini, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, usulsüz ölü gömülmesi. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit. Dilencilik, birden çok evlilik, hileli evlenme. Kötü muamele, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali. İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma. Fiyatları etkileme, kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma. Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması. Rüşvet, nüfuz ticareti, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması. Kamu görevinin terki veya yapılmaması, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, kanuna aykırı eğitim kurumu. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma. Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs.

Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama. Anayasayı ihlal, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik. Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme. Siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama. Uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma. Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret.

Ağır - asliye - sulh ceza. Hizmetler:

Şikayet dilekçesi yazma ve eklerini hazırlama. Takipsizlik kararlarına itiraz. Şüpheli veya sanığın savunulması - temsil edilmesi. Gözaltı süreci, ifadeye katılma(polis karakolu, jandarma karakolu gibi kolluk merkezlerinde  ve savcılıkta ifade alınması sırasında müdafilik ve müşteki vekilliği). Ağır Ceza Mahkeme'sinde sanık müdafii olarak savunma ve hukuki yardım. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki vekili olunması. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık müdafii ve müşteki vekilliği. Sulh Ceza Hakimliği'nde şüpheli müdafii ve müşteki vekilliği. Tutuklama kararına itirazın yapılması. Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafii ve müşteki vekilliği. Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması. Temyiz dilekçesi yazma. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapma. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne hak ihlalleri için başvuru.​

Mersin ceza avukatı ve ceza davaları ile ilgili sorularınız ve hizmetler için tarafımıza ulaşınız.

Ana Sayfaya devam edin