Mersin Ceza Avukatı

Mersin Ceza Avukatı

İzah etmekte fayda vardır ki meslekte ve kanunen ağır ceza avukatı veya ceza avukatı gibi bölüşmeler mevcut değildir. Mersin ceza avukatı gibi ifadeler meslektaşların çoğunlukla belirli dava türleri üzerinde çalışmaları hasebiyle toplumun içerisinde doğmuştur. Daha kolay bir anlatım için aynı ifadelere bu sayfada da yer veriyoruz.

 

Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç olduğu düzenlenen fiillerle ilgili olarak Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri kurulmuştur. Ceza Hukuku'nda şüpheli sıfatı kazanılmasından itibaren iddianame kabul edilene kadar süren aşamaya soruşturma, iddianamenin kabulü ile hükmün kesinleşmesine kadar devam eden sürece ise kovuşturma aşaması denilmektedir. Her iki aşamada da bir avukatla birlikte hareket edilmesi elzemdir. Ceza yargılamasında atılacak her bir adımın telafisinin olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Onun içindir ki bir ceza avukatı bulmak ve onunla beraber hareket etmek çok ayrı bir öneme sahiptir. Çeşitli duyguların etkisinde geçen bu kaotik sürece(soruşturma + kovuşturma) bir uzmanın dahil olması sürecin parçası olan her kişi için bütün olasılıkları değiştirecektir.

Tutuklanmak, gözaltına alınmak, yakalanmak veya basitçe bir suçla itham edilmek kişi üzerinde çok fazla istenmeyen stres ve travma yaratabilir. Suçlamalar, kişinin hayatını mahvetme boyutuna ulaşabilir. Bu kadar feci ve ürkütücü olası sonuçlarla karşı karşıya kalındığında, ceza hukuku sürecini yönlendirecek, kendine güvenen ve yeterli bilgi ve deneyime sahip bir ceza avukatına ihtiyaç duyulur. Hukuki hakları şiddetle ve korkusuzca savunacak bir ceza avukatı aranır.

Avukat Enes TEKER'in çalıştığı en önemli alanlardan birini ceza hukuku oluşturmaktadır. Müvekkilin suçun sanığı veya mağduru olması konusunda bir ayrım yapmaksızın hukuki yardım temin etmektedir. Avukat Enes TEKER, yoğunlukla Mersin, ilçeleri ve Mersin'in çevre illerinde avukatlık hizmeti vermektedir. 

​Kanunu'nun amacı?

Ceza Kanununun amacı; bireysel hak ve özgürlükleri, kamu düzeni ve güvenliğini, hukukun üstünlüğünü, kamu sağlığını ve çevreyi, kamu barışını korumak ve suç işlenmesini önlemektir. Kanunda bu amaca ulaşmak için cezai sorumluluğun temel ilkeleri ve suç türleri, ceza ve güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir.

Ceza Hukuku

Kamu hukuku dallarından bir tanesidir. Kendi içinde  genel ve özel olmak üzere iki farklı kola ayrılır ceza hukuku. Genel ceza hukuku bütün suçlar için ortak ve kapsayıcı ilkeler barındırır ve maddi ve manevi değerlendirme yapar. Özel ceza hukuku hangi eylemlerin suç olduğunu bu suçların hangi cezalar ile karşılık bulacağını temel alır ev bu eylemleri ayrı ayrı kanunda düzenler. Ceza hukuku, çeşitli işlevlere hizmet eder ve topluma çeşitli şekillerde yarar sağlar. Temel olarak düzenin korunmasını, çatışmaların çözülmesini, bireylerin, bireysel hakların ve mülkiyetin korunmasını, toplumun düzgün işleyişini vs. sağlar.

Suç

Suç, Türk Ceza Kanunu veya cezai unsurları içeren özel kanunlar tarafından tanımlandığı şekliyle Türk kanunlarına göre yasaklanmış ve cezalandırılabilir fiilleri ifade eder. Suçun maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsuru olmak üzere üç unsuru bulunmaktadır. Toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin kasten yani bilerek ve istenerek ihlali veya bu değerleri korumaya yönelik kurallara karşı özensizlik ve dikkatsizlik nedeniyle - taksiren ihlal suçtur. 

Kast

Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

Taksir

Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Mersin Ceza avukatı. Hizmetler:

 • Şikayet dilekçesi yazılması ve eklerinin hazırlanması,

 • Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararlarına itirazın yapılması,

 • Ceza soruşturmasında şüphelilerin savunması/temsil edilmesi,

 • Gözaltı süreçleri ve ifadeye katılma(Polis Karakolu, Jandarma Karakolu gibi kolluk merkezlerinde  ve Savcılıkta ifade alınması sırasında müdafiilik ve müşteki vekilliği),

 • Ağır Ceza Mahkeme'sinde sanık müdafii olarak savunma ve hukuki yardım,

 • Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki vekili olunması,

 • Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık müdafii ve müşteki vekilliği,

 • Sulh Ceza Hakimliği'nde şüpheli müdafii ve müşteki vekilliği,

 • Tutuklama kararlarına itirazların yapılması,

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafii ve müşteki vekilliği,

 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması,

 • Temyiz dilekçesi yazılması,

 • Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılması,

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne hak ihlalleri için başvuru,

Kanunilik(nulla poena sine lege)

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, suç davranışının ve bunlara uygulanacak sonuçların kanunla önceden belirlenmesi demektir. Anayasamız 38. maddesi suçta ve cezada kanunilik ilkesini “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez” olarak düzenlemektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesi bu ilkeyi “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz” şeklinde anayasayla benzer olarak düzenlenmiştir.

Belirlilik

Suç ve ceza içeren kanunların yoruma yol açmayacak şekilde açık ve seçik olması demektir.

Kıyas yasağı

Kıyas yasağına göre, kanunda açıkça suç olarak belirtilmeyen bir eylem, bazı yönlerden kanunda düzenlenen başka bir suça benzediği için, o eylemin ceza tanımı kapsamında cezalandırılamaz.

Geriye yürüme yasağı

Daha sonraki bir kanuni düzenleme, bir kişinin faaliyetlerini suç saysa bile, bu kişinin aleyhine olduğu için kişiye uygulanamaz. "Geriye yürüme yasağı" ilkesi buna denir. İlke, ceza hukukunun kişi hak ve hürriyetleri açısından güvence oluşturması amacıyla kabul edilen kurallardandır.

Masumiyet Karinesi

Masumiyet karinesi, suçsuzluk ilkesi veya uluslararası hukuk terimi olarak presumption of innocence; suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eder.

Kişilik ilkesi

Suç ve cezaların şahsiliği ilkesi, bir kişinin yalnızca kendi davranışlarından(suç oluşturan) sorumlu tutulabileceğini ve başkalarının faaliyetlerine katılmadıkça sorumlu tutulamayacağını ifade eder.

Tanımlar

Ceza kanunlarının uygulanmasında;
a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi,
b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi,
c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,
d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler, adlî ve idarî mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar, (1)
e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,
f) Silah deyiminden;
1. Ateşli silahlar,
2. Patlayıcı maddeler,
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, 
biyolojik maddeler,
g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan 
yayınlar,
h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,
i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi,
j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle 
birlikte veya tek başına suç işleyen kişi,
Anlaşılır.

Koruma tedbirleri?

Koruma tedbirleri, suç işlendiğine işaret eden bir durumun öğrenilmesinden sonra uygulanan adli tedbirlerdir. Doktrinde koruma tedbirlerine yönelik çeşitli tanımlar bulunsa da bunlar ceza yargılamasında maddi gerçeğin elde edilmesi ve nihai kararların uygulanabilmesini sağlamak için kullanılan adımlar olarak özetlenebilir.

Koruma Tedbirlerinin Tasnifi:

1) Yakalama - Gözaltı

2) Arama - El koyma

3) Tutuklama - Adli kontrol

4) Özel nitelikli koruma tedbirleri.

Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri:

1) Yasal bir dayanak bulunması

2) Şüphe(Örneğin tutuklama bakımından kuvvetli suç şüphesinin bulması gerekiyor.)

3) Hükümden önce temel bir hakkı sınırlandırırlar

4) Tedbirler temel hak ve hürriyetlere müdahale anlamı taşıdığı için kural olarak yalnız hâkim kararıyla tedbir kararı verilebilir.

Tutuklamanın şartları neler?

1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olması,

2) Tutuklanma sebebinin varlığı

a) ya CMK md. 100/2(tutuklama nedenleri)

b) ya CMK m.100/3(katalog)

3) Orantılı/ölçülü olma

4) Tutuklama yasağının söz konusu olmaması(Adli para ve 2 yıl).

Tutuklama kararını verecek olan mercii:

Soruşturma evresinde – Temel hak ve hürriyetleri sınırlaması nedeniyle Anayasa madde 19 uyarınca yalnızca hâkim kararına bağlanmıştır. Savcının talebi ile Sulh Ceza Hâkimi tarafından karar verilir.

Kovuşturma evresinde – Savcının talebi üzerine veya resen mahkemece karar verilir. Bu merciler kararlarını mutlaka gerekçeye bağlayacaktır. Kararda adli kontrol uygulamasının yetersiz kalmasının hukuki ve fiili nedenlerine ve tutuklanma gerekçesine yer verilmelidir.

TCK’da düzenlenen suçlar:

Uluslararası Suçlar: Soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti.

Hayata Karşı Suçlar: Kasten öldürme, nitelikli kasten öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, intihara yönlendirme, taksirle öldürme.

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar: Kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi, taksirle yaralama, insan üzerinde deney, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, eziyet.

Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali: Terk, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma: Çocuk düşürtme, çocuk düşürme, kısırlaştırma.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar: Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz.

Hürriyete Karşı Suçlar: Tehdit, şantaj, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme. Konut dokunulmazlığının ihlali, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, haksız arama, dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, nefret ve ayırımcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, haberleşmenin engellenmesi.

Şerefe Karşı Suçlar: Hakaret, haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret, kişinin hatırasına hakaret. Soruşturma ve kovuşturma koşulu. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, haberleşmenin gizliliğini ihlal. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal. Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, verileri yok etmeme.

Malvarlığına Karşı Suçlar: Hırsızlık, nitelikli hırsızlık. Yağma, nitelikli yağma. Mala zarar verme, mala zarar vermenin nitelikli halleri. İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma. Bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf. Hileli iflâs, taksirli iflas. Karşılıksız yararlanma, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, bilgi vermeme.

Genel Tehlike Yaratan Suçlar: Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması. Radyasyon yayma, atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi. Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali. İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama, hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması, işaret ve engel koymama. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma.

Çevreye Karşı Suçlar: Çevrenin kasten kirletilmesi, çevrenin taksirle kirletilmesi. Gürültüye neden olma, imar kirliliğine neden olma.

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar: Zehirli madde katma. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak. Zehirli madde imal ve ticareti. Sağlık için tehlikeli madde temini, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, usulsüz ölü gömülmesi.

Kamu Güvenine Karşı Suçlar: Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerler, kıymetli damgada sahtecilik. Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar, mühürde sahtecilik. Mühür bozma, resmi belgede sahtecilik, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek. Açığa imzanın kötüye kullanılması, resmi belge hükmünde belgeler.

Kamu Barışına Karşı Suçlar: Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit. Suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik. Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma.

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar: Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması. Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali.

Genel Ahlaka Karşı Suçlar: Hayasızca hareketler, müstehcenlik. Fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, dilencilik.

Aile Düzenine Karşı Suçlar: Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören. Çocuğun soybağını değiştirme. Kötü muamele, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması.

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar: İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma. Fiyatları etkileme, kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma. Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması. Mal veya hizmet satımından kaçınma, tefecilik.

Bilişim Alanında Suçlar: Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma. Verileri yok etme veya değiştirme. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak cihaz veya programlar.

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar: Zimmet, irtikâp. Denetim görevinin ihmali, rüşvet, nüfuz ticareti, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması. Görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, kamu görevlisinin ticareti. Kamu görevinin terki veya yapılmaması, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, kanuna aykırı eğitim kurumu. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma.

Adliyeye Karşı Suçlar: İftira, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması. Suç üstlenme, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin. Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs. Suçu bildirmeme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama. Suçluyu kayırma, tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme. Gizliliğin ihlali, ses veya görüntülerin kayda alınması. Genital muayene. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, muhafaza görevini kötüye kullanma, resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması. Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme. Hükümlü veya tutuklunun kaçması, kaçmaya imkân sağlama, muhafızın görevini kötüye kullanması. Hükümlü veya tutukluların ayaklanması, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak, hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme.

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar: Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama.

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar: Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak. Devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, yabancı devlet aleyhine asker toplama. Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, düşman devlete maddi ve mali yardım.

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar: Anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı. Yasama organına karşı suç, hükumete karşı suç. Türkiye Cumhuriyeti hükumetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma.

Milli Savunmaya Karşı Suçlar: Askeri komutanlıkların gasbı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik. Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma, savaş zamanında emirlere uymama. Savaş zamanında yükümlülükler, savaşta yalan haber yayma. Seferberlikle ilgili görevin ihmali, düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü.

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk: Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme. Siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama. Uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma. Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini. Yasaklanan bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama, taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar. Yabancı devlet başkanına karşı suç, yabancı devlet bayrağına karşı hakaret, yabancı devlet temsilcilerine karşı suç.

Hapis cezaları:

 

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder ve kanunda ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre infaz edilir.

b) Müebbet hapis cezası - Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.
c) Süreli hapis cezası - Kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz. Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.

 

Mersin ceza avukatı ve ceza davaları ile ilgili sorularınızı iletmeniz halinde kısa sürede yanıtlayacağız.

Ana Sayfaya devam et