top of page

 

Lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi veya düzeltmelerinizi iletmekten çekinmeyin.

Temsil Kayyımı Atanması Dilekçe Örneği


MERSİN (...) SULH HUKUK MAHKEMESİNE


TEMSİL KAYYIMI

TALEP EDEN / DAVACI: .............................. (TC: ...............................)


VEKİLİ : Av. Enes TEKER


TEMSİL KAYYIMI

TALEP EDİLEN : ......................................... (TC: .............................)


KONU : Temsil kayyımı talebimiz hakkındadır.AÇIKLAMALAR :Müvekkil ........................., Mersin ... Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verdiği ......................... tarihli dava dilekçesi ile abisi olan ...................................'ın ağır psikolojik hasta olduğu, kendi başına iş göremez durumu ve olağan üstü halleri sebebi ile abisinin kısıtlanmasını ve kendisinin vasi tayin edilmesini dava ve talep etmişti. .................................................................. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin ................... tarih ve .................................. sayılı sağlık kurulu raporunun incelenmesinde; kısıtlı adayı ....................................'ın şizofreni rahatsızlığı nedeniyle vasi tayininin uygun olduğu belirtilmiş ve sayın mahkemece tüm dosya içeriğine göre ...................................'ın TMK.'nun 405 md. gereğince kısıtlanmasına ve kendisine ................................'ın vasi olarak atanmasına karar verilmişti(EK-1: .....................................).

Daha sonra, Mersin ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ................ esas sayılı dosyasında müvekkilin abisi olan kısıtlı ............................... ve müvekkilin de hissedar olduğu elbirliği mülkiyetindeki ............................................'de bulunan ve tapuda ......................... cilt/sayfa numarası ile kayıtlı bulunan taşınmazdaki (Arsalı Dört Katlı Kargir Apartman) kısıtlının hissesinin kısıtlı yararına satışını talep etmiştik.


Mersin ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin .............. esas sayılı dosyasında verilen ................... tarihli tensip zaptındaki ... nolu ara karar ile talebe konu .............................................................................................. taşınmazda vasi ile kısıtlının birlikte hissedar olduğunun görülmesi ve dosyada menfaat çatışması doğacağının anlaşılmasından kaynaklı olarak tarafımıza kısıtlıyı söz konusu dosyada temsil etmek hususunda kayyım davası açmak üzere yetki ve izin verilmiş ve zaptın yetki belgesi yerine sayılmasına karar verilmiştir (EK-2: ........................................... esas sayılı dosyasında verilen tensip zaptı).


Bu nedenle sayın mahkemeye başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 403, 426 ve ilgili mevzuat.


DELİLLER : Mersin ... Sulh Hukuk Mahkemesi ............. Esas sayılı dosyası, tapu kayıtları, tanık vs her tür delil.TALEP SONUCU :


Arz, izah edilen ve sayın mahkemece re’sen nazara alınacak nedenlerle, yukarıda anılan kısıtlının bahsi geçen dosyada haklarının korunması için kayyım atanmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. .../.../........
Davacı ...........................

Vekili

Av. Enes TEKER

EK-1: ...............................................................................................................................................................

EK-2: ..............................................................................................................................................................

EK-3: Vekaletname

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

(1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde adli kontrol süresi en çok iki yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hâllerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uzatılabilir. (2) Ağır ceza mahkemesinin

bottom of page