top of page
Mersin avukat hukuk bürosu

Mersin Avukat & Hukuk Bürosu

Mersin Avukat; Enes Teker, hukukun birçok alanında bilgi birikimi ve tecrübesiyle müvekkillerine en iyi ve en hızlı hizmeti verme hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mersin Avukat
Avukatlık - Hukuk Bürosu

Tazminat, Kişiler

Maddi - manevi tazminat, sözleşmeye dayalı tazminat, hukuka aykırı koruma tedbirleri(gözaltı, tutuklama vs.) nedeniyle tazminat. Destekten yoksun kalma, bedensel zararlar, mal varlığı değerlerinin azalması, maluliyet, zarar. Ad - soyadı değişikliği, yaş - cinsiyet değişikliği, vesayet kararı, kısıtlama, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, gaiplik…

Gayrimenkul, İmar

Taşınmaz malların alım satımı. Mülkiyet, ayni hak, intifa, irtifak, kat karşılığı inşaat sözleşmesi. Asliye Hukuk Mahkemesi, müdahalenin önlenmesi, ecrimisil (işgal t.), izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi), tapu iptal - tescil davası. Kadastro, taşınmaz satış vaadi, kira sözleşmesi, inşaat, imar, bina yönetimi, ipotek, ihale, imar planı, izin, ruhsat, arsa…

Hukuk Bürosu & Avukatlık Ofisi.

Ceza Avukatı

Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı - kullanma ve satın alma, yağma, gasp, öldürme, dolandırıcılık, sahtecilik. Bıçaklar ve ateşli silahlar, tehdit, cinsel suçlar. Ceza avukatı, göçmen kaçakçılığı, işkence, eziyet, hakaret. Haksız arama, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, konut dokunulmazlığının ihlali. Ağır ceza, karakol ifadesi, tutukluluk, gözaltı, adli kontrol…

Kıymetli Evrak

Kıymetli evrak, kambiyo senetleri, bono, çek, poliçe. Karşılıksız çek suçu. Hamiline yazılı çek, emre muharrer senet, menkul kıymet, vade, tahvil, aval, pay senetleri, nama yazılı senet, ciro, temlik, ciranta, soyutluk ilkesi, zorunlu unsurlar. Çekin iptali, senet kaynaklı sebepsiz zenginleşme, çekin tahsili, emtia senetleri, kıymetli evrakın zayi olması, çekin ziyaı…

Şirketler

Şirket kuruluşu. Birleşme, devralma, bölünme, hisse satın alma. Anonim-limited-adi-kollektif-komandit şirket, şahıs şirketi, iş birliği ortaklığı. Genel kurul kararlarının iptali, yönetim kurulu, iç yönerge, esas sözleşme hazırlanışı, sermaye artışı-azaltımı. Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma. Şube, sermaye piyasası, franchising/bayilik, şirketin feshi-iflası,bilgi - belgelerin incelenmesi…

Aile, miras, boşanma

Evlenme, mal rejimi, boşanma. Kötü muamele, Boşanma avukatı, nafaka, nesebin reddi, soybağının kurulması, velayet-vesayet, evlat edinme, çocuk malları, aile malları. Miras davası, tereke, yasal mirasçı, mirasta saklı pay, reddi miras, veraset ilamı(mirasçılık belgesi). Tenkis, muvazaa, ortaklığın giderilmesi, miras sözleşmesi, mirastan feragat-yoksun bırakılma…

İş

İşçi, işveren, iş sözleşmesi, ücret. Fesih, işten çıkarma, haksız-haklı-geçersiz fesih. Kıdem, ihbar, fazla mesai ücreti, hafta-bayram tatili, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat, maddi-manevi tazminat. İşçinin yaralanması-ölümü-iş göremezlik hali, sosyal güvenlik, hizmet tespiti, işe iade davası, meslek hastalığı, iş kazası. Arabuluculuğa başvuru.

Mersin avukat. İş Mahkemesi…

İcra, İflas

Alacak, icra takibi, takip talebi, icra dairesi, ilamlı icra, ilamsız icra, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, ödeme-icra emri. Kiralanan taşınmazların tahliyesi, rehnin paraya çevrilmesi. İtiraz, itirazın kaldırılması, şikayet, icra mahkemesi, itirazın iptali. Borçlu, mal varlığı, menfi tespit, istirdat, istihkak, iflas, konkordato. Haciz, ihtiyati haciz, kıymet rehnin kaldırılması, ihalenin feshi, satış…

Bilişim Avukatı

Kullanıcı sözleşmeleri, gizlilik-kullanıcı-üyelik sözleşmeleri. Bilişim - internet suçları, bilişim sistemindeki verileri yok etme, bozma, değiştirme, kopyalama, bilişim sistemini bozma-engelleme, banka kartları-hesapları/suçlar. Erişimin engellenmesi, web sitesi içeriğinin kaldırılması-düzeltilmesi. Marka ihlali, e-ticaret, alan adı…

Uluslararası Ticaret

Ticari sözleşme, uluslararası satış, pazarlama. Uluslararası sözleşme, garanti, leasing, factoring. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşme. Teminat, acente, ihracat, ithalat, tedarikçi, simsar, komisyoncu. Franchise, know-how, lisans. En iyi yabancı yatırım, banka teminat mektubu, tahkim, tanıma/tenfiz, distribütör, gümrük işlemleri…

Tıp

Sağlık hukuku, hekim, sağlık çalışanı, Sağlık Bakanlığı. Sağlık kuruluşu, hastane, devlet hastanesi, özel hastane. Vekalet sözleşmesi, eser sözleşmesi. Tıbbi müdahale, tıbbi uygulama hataları(malpraktis), yanlış teşhis, yanlış tedavi. Hasta hakları, uygunsuz ve şiddet içeren eylemler, disiplin - ceza soruşturması…

Sözleşmeler

Sözlü  - adi - resmi sözleşme, sözleşme hazırlama, protokol düzenleme. Borç ilişkisi, karşılıklı irade, nisbilik, eşitlik, ahde vefa. Yükümlülük, temerrüt, faiz, yazılılık, ön sözleşme, zorunlu unsurlar, geçerlilik. Sözleşmede cezai şart(ceza koşulu), sözleşmenin ihlali - feshi, yabancı dilde sözleşme...

İdare, vergi

İdare, hukuk devleti, kanunilik. Kamu yararı, idarenin sorumluluğu, kamu hizmeti, Danıştay, tam yargı davası, iptal davası. Kolluk, idari para cezası, belediye cezaları, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, karayolları, trafik. Kamunun üstünlüğü, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açıklığı. Vergi, mükellef, inceleme, uzlaşma, vergi cezası...

Tüketici

Alım-satım, Tüketici Hakem Heyeti, tüketici hakları, ayıplı mal-hizmet. Çevresel tehlike, mesafeli satış, taksitli satış, tüketicinin aydınlatılması, tüketicinin sağlık ve güvenliği. Abonelik, tüketici kredisi, devre tatil, paket tur, zararların tazmini. Garanti belgesi, Tüketici Mahkemesi, sözleşmeden dönme, ayıpsız misli ile değiştirme, ayıp oranında indirim…

Sigorta

Sosyal sigorta, hususi sigorta, kaza, hasar, hasar bedeli, bedeni-maddi zarar. Taşıma, finansal risk, can-hastalık-sağlık-hayat-emeklilik sigortası. Değer kaybı, mal sigortası, yangın sigortası, tarımsal sigorta, araç sigortası, nakliye sigortası. Reasürans, lehtar, sigorta tahkimi, risk tespiti. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, hastane tedavi giderleri, cenaze ve defin masrafları…

Yabancılar, vatandaşlık

Oturma izni, çalışma izni, uzatma başvurusu. Aile ikamet, öğrenci ikamet, kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izni. Vatandaşlık başvurusu, genel ve istisnai başvuru ve evlilik ile Türk vatandaşlığı kazanımı. Turkuaz kart, yabancıların Türkiye'de menkul-gayrimenkul alım satım ve kiralaması, süresiz-bağımsız-istisnai çalışma...

Vakıflar, dernekler

Dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri, tüzük düzenlenmesi, genel kurul toplantılarının yapılması. Vakıf ve dernek kararlarının - defterlerinin - organlarının hukuki denetimi. Gerekli izinlerin alınması, işleyiş ve feshe ilişkin davalar, üyelik, vakıf ve derneklerin gayrimenkul alım satımı…

Fikri, sınai mülkiyet

Türk Patent Marka Kurumu, marka, iltibas, marka tecavüzü, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, alan adı. Yenilik, buluş, telif, yazılım, tescil, tescil başvurusuna itiraz. Ticari sır, lisans, kiralama, devir. Mersin avukat, sınai mülkiyet, eser sahibi, haksız rekabet…

bottom of page