top of page
Mersin avukat hukuk bürosu

Mersin Avukat & Hukuk Bürosu

Hukuki Yardım ve Hizmetler

Mersin Avukat
Avukatlık - Hukuk Bürosu

Tazminat, Kişiler

Maddi - manevi tazminat, sözleşmeye dayalı tazminat, hukuka aykırı koruma tedbirleri(gözaltı, tutuklama vs.) nedeniyle tazminat. Destekten yoksun kalma, bedensel zararlar, mal varlığı değerlerinin azalması, maluliyet, zarar. Ad - soyadı değişikliği, yaş - cinsiyet değişikliği, vesayet kararı, kısıtlama, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, gaiplik…

Gayrimenkul, İmar

Taşınmaz malların alım satımı. Mülkiyet, ayni hak, intifa, irtifak, kat karşılığı inşaat sözleşmesi. Asliye Hukuk Mahkemesi, müdahalenin önlenmesi, ecrimisil (işgal t.), izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi), tapu iptal - tescil davası. Kadastro, taşınmaz satış vaadi, kira sözleşmesi, inşaat, imar, bina yönetimi, ipotek, ihale, imar planı, izin, ruhsat, arsa…

Hukuk Bürosu & Avukatlık Ofisi.

Ceza Avukatı

Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı - kullanma ve satın alma, yağma, gasp, öldürme, dolandırıcılık, sahtecilik. Bıçaklar ve ateşli silahlar, tehdit, cinsel suçlar. Ceza avukatı, göçmen kaçakçılığı, işkence, eziyet, hakaret. Haksız arama, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, konut dokunulmazlığının ihlali. Ağır ceza, karakol ifadesi, tutukluluk, gözaltı, adli kontrol…

e4383c_6553df1f8648470380013d3f528e8299_mv2.webp

Ticari sözleşme, uluslararası satış, yabancı yatırım, tahkim, tanıma/tenfiz, distribütör, gümrük işlemleri, şirket kuruluşu, birleşme, devralma, bölünme, hisse satın alma. Anonim-limited-adi-kollektif-komandit şirket, şahıs şirketi, iş birliği ortaklığı, esas sözleşme hazırlanışı. Sermaye artışı-azaltımı, kıymetli evrak, kambiyo senetleri, bono, çek, poliçe, emtia senetleri, kıymetli evrakın zayi olması, çekin ziyaı…

Aile, miras, boşanma

Evlenme, mal rejimi, boşanma. Kötü muamele, Boşanma avukatı, nafaka, nesebin reddi, soybağının kurulması, velayet-vesayet, evlat edinme, çocuk malları, aile malları. Miras davası, tereke, yasal mirasçı, mirasta saklı pay, reddi miras, veraset ilamı(mirasçılık belgesi). Tenkis, muvazaa, ortaklığın giderilmesi, miras sözleşmesi, mirastan feragat-yoksun bırakılma…

e4383c_008107d9063c445fbd26e4dec917313a_mv2.webp

İşçi, işveren, iş sözleşmesi, ücret. Fesih, işten çıkarma, haksız-haklı-geçersiz fesih. Kıdem, ihbar, fazla mesai ücreti, hafta-bayram tatili, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat, maddi-manevi tazminat. İşçinin yaralanması-ölümü-iş göremezlik hali, sosyal güvenlik, hizmet tespiti, işe iade davası, meslek hastalığı, iş kazası. Arabuluculuğa başvuru.

Mersin avukat. İş Mahkemesi…

İcra, İflas

Alacak, icra takibi, takip talebi, icra dairesi, ilamlı icra, ilamsız icra, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, ödeme-icra emri. Kiralanan taşınmazların tahliyesi, rehnin paraya çevrilmesi. İtiraz, itirazın kaldırılması, şikayet, icra mahkemesi, itirazın iptali. Borçlu, mal varlığı, menfi tespit, istirdat, istihkak, iflas, konkordato. Haciz, ihtiyati haciz, kıymet rehnin kaldırılması, ihalenin feshi, satış…

Bilişim Avukatı

Kullanıcı sözleşmeleri, gizlilik-kullanıcı-üyelik sözleşmeleri. Bilişim - internet suçları, bilişim sistemindeki verileri yok etme, bozma, değiştirme, kopyalama, bilişim sistemini bozma-engelleme, banka kartları-hesapları/suçlar. Erişimin engellenmesi, web sitesi içeriğinin kaldırılması-düzeltilmesi. Marka ihlali, e-ticaret, alan adı…

e4383c_d92c1234c15e425ea504367d238884ab_mv2.webp

Sözlü  - adi - resmi sözleşme, sözleşme hazırlama, protokol düzenleme. Borç ilişkisi, karşılıklı irade, nisbilik, eşitlik, ahde vefa. Yükümlülük, temerrüt, faiz, yazılılık, ön sözleşme, zorunlu unsurlar, geçerlilik. Sözleşmede cezai şart(ceza koşulu), sözleşmenin ihlali - feshi, yabancı dilde sözleşme...

İdare, vergi

İdare, hukuk devleti, kanunilik. Kamu yararı, idarenin sorumluluğu, kamu hizmeti, Danıştay, tam yargı davası, iptal davası. Kolluk, idari para cezası, belediye cezaları, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, karayolları, trafik. Kamunun üstünlüğü, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açıklığı. Vergi, mükellef, inceleme, uzlaşma, vergi cezası...

Sigorta

Sosyal sigorta, hususi sigorta, kaza, hasar, hasar bedeli, bedeni-maddi zarar. Taşıma, finansal risk, can-hastalık-sağlık-hayat-emeklilik sigortası. Değer kaybı, mal sigortası, yangın sigortası, tarımsal sigorta, araç sigortası, nakliye sigortası. Reasürans, lehtar, sigorta tahkimi, risk tespiti. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, hastane tedavi giderleri, cenaze ve defin masrafları…

nsplsh_59654f34347956546c3230_mv2_d_6016_4016_s_4_2.webp

Oturma izni, çalışma izni, uzatma başvurusu. Aile ikamet, öğrenci ikamet, kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izni. Vatandaşlık başvurusu, genel ve istisnai başvuru ve evlilik ile Türk vatandaşlığı kazanımı. Turkuaz kart, yabancıların Türkiye'de menkul-gayrimenkul alım satım ve kiralaması, süresiz-bağımsız-istisnai çalışma...

bottom of page