Avukat, Mersin - Hukuki Danışmanlık & Tarsus...

'' Adalet, halkın gıdasıdır. İnsan ona daima muhtaçtır. ''     
F.R.De Chateaubriand

Her kişinin avukatıyla kendini temsil etme hakkı vardır.

Kanunların Gözden Geçirilmesi
Image by Hunters Race
Image by Floriane Vita
Ceza Avukatı

Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı, yağma, gasp, öldürme, dolandırıcılık, sahtecilik. Bıçaklar ve ateşli silahlar, tehdit, cinsel suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma. Ceza avukatı, göçmen kaçakçılığı, işkence, eziyet, hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma. Haksız arama, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, konut dokunulmazlığının ihlali. Ağır cezalık suç, karakol ifadesi, tutukluluk, gözaltı, adli kontrol, sorgu, ceza…

Tazminat, Kişiler

Haksız fiil/eylem, maddi - manevi tazminat, sözleşmeye dayalı tazminat, hukuka aykırı koruma tedbirleri(gözaltı, tutuklama vs.) nedeniyle tazminat. Destekten yoksun kalma, bedensel zararlar, mal varlığı değerlerinin azalması, maluliyet, zarar, ruhsal - psikolojik bütünlük, onur/şeref/haysiyet, kişilik haklarının ihlali. Eksilme, ödeme, bedel, kusur, Borçlar Kanunu, ad - soyadı değişikliği, yaş - cinsiyet değişikliği, vesayet kararı, kısıtlama, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, gaiplik…

Gayrimenkul, İmar

Taşınmaz malların alım satımı. Mülkiyet, ayni hak, intifa, irtifak, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, gayrimenkul finansmanı. Asliye Hukuk Mahkemesi, men-i müdahale (müdahalenin önlenmesi), ecrimisil (işgal t.), izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi), tapu iptal - tescil davası. Kadastro, taşınmaz satış vaadi, kira sözleşmesi, inşaat, imar, bina yönetimi, proje, yap-işlet-devret, ipotek, ihale, imar planı, tarım arazisi, orman, izin, ruhsat, ev, arsa…Hukuki danışmanlık.

Aile, miras, boşanma

Evlenme. Mal rejimi, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, şiddetli geçimsizlik, terk sebebiyle boşanma, zina nedeniyle boşanma. Kötü muamele, boşanma avukatı, nafaka, nesebin reddi, soybağının kurulması, velayet-vesayet, evlat edinme, çocuk malları, aile malları. Miras davası, tereke, yasal mirasçı, mirasta saklı pay, reddi miras, veraset ilamı(mirasçılık belgesi). Tenkis, muvazaa, ortaklığın giderilmesi, miras sözleşmesi, mirastan feragat-yoksun bırakılma…

Kıymetli Evrak

Kıymetli evrak, kambiyo senetleri, bono, çek, poliçe. Karşılıksız çek suçu. Hamiline yazılı çek, emre muharrer senet, kayıtsız/şartsız ödeme vaadi, menkul kıymet, lehtar, vade, tahvil, aval, pay senetleri, nama yazılı senet, ciro, temlik, ciranta, soyutluk ilkesi, zorunlu unsurlar. Çekin iptali, senet kaynaklı sebepsiz zenginleşme, çekin tahsili, emtia senetleri, kıymetli evrakın zayi olması, çekin ziyaı, tedavül, senedin ibrazı…

Şirketler

Şirket kuruluşu. Birleşme, devralma, bölünme, hisse satın alma. Anonim-limited-adi-kollektif-komandit şirket, şahıs şirketi, holding, özel izne tabi şirket, iş birliği ortaklığı. Hissedar, genel kurul, genel kurul kararlarının iptali, yönetim kurulu, iç yönerge, imza sirküleri, esas sözleşme hazırlanışı, sermaye artışı-azaltımı. Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma, Tarsus avukat. Şube, sermaye piyasası, franchising/bayilik, şirketin feshi-iflası, tasfiye memurları, bilgi - belgelerin incelenmesi…

İş

İşçi, işveren, iş sözleşmesi, ücret. Fesih, işten çıkarma, haksız-haklı-geçersiz fesih. Kıdem, ihbar, fazla mesai ücreti, hafta-bayram tatili, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat, maddi-manevi tazminat. Ücretli izin. işçinin yaralanması-ölümü-iş göremezlik hali, sosyal güvenlik, hizmet tespiti, işe iade davası, çalışan belgesi, meslek hastalığı, iş kazası, destekten yoksun kalma. Arabuluculuğa başvuru. Mersin avukat. İş Mahkemesi…

İcra, İflas

Alacak, icra takibi başlatmak, takip talebi, icra dairesi, ilamlı icra, ilamsız icra, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, ödeme-icra emri. Kiralanan taşınmazların tahliyesi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip. İtiraz, itirazın kaldırılması, şikayet, icra mahkemesi, itirazın iptali. Borçlu, mal varlığı, menfi tespit, istirdat, istihkak, iflas, takas, mahsup talebi, konkordato. Haciz, ihtiyati haciz, kıymet takdiri, rehnin kaldırılması, sıra cetveli, ihalenin feshi, tahsilat, satış…

Bilişim Avukatı

Kullanıcı sözleşmeleri, gizlilik-kullanıcı-üyelik sözleşmeleri, çerez politikaları, yer - erişim sağlayıcıları. Bilişim - internet suçları, bilişim sistemindeki verileri yok etme, bozma, değiştirme, kopyalama suçları, bilişim sistemini bozma-engelleme(suç), banka kartları-hesapları/suçlar. Unutulma hakkı, erişimin engellenmesi, web sitesi içeriğinin kaldırılması-düzeltilmesi. Marka ihlalleri, e-ticaret, elektronik para ve ödeme sistemleri, sosyal medya, alan adı uyuşmazlığı…

Tıp

Sağlık hukuku, hekim, sağlık çalışanı, hipokrat yemini, Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı. Sağlık kuruluşu, hastane, devlet hastanesi, özel hastane. Vekalet sözleşmesi, eser sözleşmesi. Tıbbi müdahale, tıbbi uygulama hataları(malpraktis), haksız fiil, yanlış teşhis, yanlış tedavi, ilgisizlik, tıp etiği, adli tıp. İlaç, hasta, hasta hakları, sağlık çalışanlarına karşı uygunsuz ve şiddet içeren eylemler, disiplin soruşturması, ceza soruşturması, kovuşturma…

Sözleşmeler

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, sözleşme özgürlüğü, hazırlık, müzakere. Dürüstlük, rıza, sözlü  - adi - resmi sözleşme, sözleşme hazırlama, protokol düzenleme. Akit, borç ilişkisi kurma, karşılıklı irade açıklaması, nisbilik, eşitlik, ahde vefa. Yükümlülük, temerrüt, faiz, Tarsus avukat, yazılılık, ön sözleşme, zorunlu unsurlar, geçerlilik. Sözleşmede cezai şart(ceza koşulu), mukavele, antlaşma, kontrat. Sözleşmenin ihlali, sözleşmenin feshi, yabancı dilde sözleşme...

Uluslararası Ticaret

Ticari sözleşme, uluslararası satış, pazarlama. Uluslararası sözleşme, garanti, leasing, factoring. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG). Teminat, acente, ihracat, ithalat, tedarikçi, simsar, komisyoncu. Franchise, know-how, lisans. Dünya Ticaret Örgütü, en iyi yabancı yatırım, uluslararası finansman. Banka teminat mektubu, tahkim, tanıma/tenfiz, distribütör, gümrük işlemleri…

İdare, vergi

İdare, devlet, hukuk devleti, kanunilik. Kamu yararı, idarenin sorumluluğu, kamu hizmeti, Danıştay, tam yargı davası, iptal davası. Kolluk, idari para cezası, belediye cezaları, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, karayolları, trafik. Kamunun üstünlüğü - hak ve hürriyetler dengesi, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açıklığı. Vergi, mükellef, inceleme, uzlaşma, vergi cezası, vergide kanunilik/adalet/genellik/eşitlik, mali güç…

Alım-satım, Tüketici Hakem Heyeti, tüketicinin hakları-korunması, tüketiciye yönelik reklamlar, ayıplı mal-hizmet. Çevresel tehlikelerden koruma, mesafeli satış, taksitli satış, tüketicinin aydınlatılması, tüketicinin sağlık ve güvenliği. Abonelik, tüketici kredisi, devre tatil, paket tur, tüketicinin zararlarının tazmini. Satıcı, garanti belgesi, tüketicinin şikayeti, Tüketici Mahkemesi, sözleşmeden dönme, ayıpsız misli ile değiştirme, ayıp oranında indirim, ücretsiz onarım…

Sosyal sigorta, hususi sigorta, poliçe, kaza, hasar, hasar bedeli, kusur, riziko, zarar, bedeni-maddi zarar. Ceza zamanaşımı, taşıma, sorumluluk, finansal risk, can-hastalık-sağlık-hayat-emeklilik sigortası. Değer kaybı, mal sigortası, yangın sigortası, tarımsal sigorta, araç sigortası, nakliye sigortası. Reasürans, lehtar, sigorta tahkimi, risk tespiti, rücu. Motorlu araç, ZMMS(Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası), hastane tedavi giderleri, cenaze ve defin masrafları…

Fikri, sınai mülkiyet

Türk Patent Marka Kurumu, marka, iltibas, marka tecavüzü, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, alan adı. Yenilik, buluş, tekniğin bilinen durumun aşılması, uygulanabilirlik, telif, yazılım, tescil, tescil başvurusuna itiraz. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans/kiralama/devir, ticari sır, Mersin avukat, sınai mülkiyet, eser sahibi, haksız rekabet…

Vakıflar, dernekler

Yardım, dayanışma, kaynaşma, dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri, tüzüklerinin düzenlenmesi, genel kurul toplantılarının yapılması. Vakıf ve dernek kararlarının - defterlerinin - organlarının hukuki denetimi. Vakıf ve dernekler ile ilgili gerekli izinlerin alınması, işleyiş ve feshe ilişkin davalar, üyelik, vakıf ve derneklerin gayrimenkul alım satımı…

Yabancılar, vatandaşlık

Oturma izni, çalışma izni, uzatma başvurusu. Aile ikamet, öğrenci ikamet, kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani-insan ticareti mağduru ikamet izni. Vatandaşlık başvurusu, göç idaresi, genel ve istisnai başvuru ve evlilik ile Türk vatandaşlığı kazanımı. Turkuaz kart, yabancıların Türkiye'de menkul-gayrimenkul alım satım ve kiralama işlemleri, süresiz çalışma, bağımsız-istisnai hallerde çalışma...

Adalet

Mersin, avukat, Tarsus

"Avukatlar, tarih boyunca köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı."

Molierac