Tarsus Avukat - Hukuki Danışmanlık

Tarsus, avukat
Tarsus
 ''Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.''

Tarsus artan nüfus, önemli jeopolitik konum, ticari işlerin yoğunluğu gibi çeşitli sebeplerden dolayı hem kamu hukuku hem de özel hukuk ile ilgili birçok sorunun baş gösterdiği bir yer haline gelmiştir.

 

Resmi verilere göre Tarsus, Akdeniz Bölgesi'nde, Mersin kent merkezine 30 km, Adana Şakirpaşa Havalimanına 49 km, Mersin Limanına 27 km mesafede olmakla birlikte 346.715 kişilik nüfusu ile Mersin’in en büyük ilçesidir. 26 ilden daha fazla nüfusa sahiptir.

 

Halihazırda Tarsus Adliyesi,  2 Ağır Ceza, 9 Asliye Ceza, 4 Asliye Hukuk, 2 Sulh Hukuk, 1 İş Mahkemesi, 2 Aile, 1 İcra Hukuk Mahkemesi ve 2 Sulh Ceza, 1 İnfaz Hakimliği ile ilçedeki yargısal sıkıntıları gidermektedir.

Tarsus gibi insani ilişkilerin artığı yerlerde gerçek ve tüzel kişilerin kendi arasında veya devletle yaşadıkları sorunların usul ve yasaya uygun bir şekilde çözümlenmesi, toplumda huzur ve düzenin  yeniden tesis edilmesinde yol göstericiliği veya gerekli durumlarda doğrudan temsil için avukata ihtiyaç duyulur. Neticede avukat, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini adaletin hizmetine tahsis eden ve kamu hizmeti gören serbest meslek mensubudur. Avukatın topluma karşı sorumlulukları bulunmasının yanında temel hak ve özgürlüklerin (AYM-AİHM Kabul Edilebilirlik: Yaşam, kişi özgürlüğü ve güvenliği. Mahkemeye başvuru, kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma, hakkaniyete uygun yargılanma, aleni yargılanma, makul sürede yargılanma. Suçta ve cezada kanunilik. Özel yaşama saygı, aile yaşamına saygı, konuta saygı, haberleşmeye saygı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlükleri, örgütlenme özgürlüğü. Evlenme ve aile kurma, etkili başvuru, mülkiyet, eğitim, serbest seçim. Cezai konularda iki dereceli yargılanma, adli hata halinde tazminat, aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama. Eşler arası eşitlik, masumiyet karinesi hakkı. İşkence ve kötü muamele yasağı, zorla çalıştırma ve zorunlu çalışma yasağı. Suç isnat edilen kişinin asgari hakları. Siyasi partiler, sendikal haklar, ayrımcılık yasağı, yabancıların sınır dışı edilmesinde usul güvenceleri. Ölüm cezası yasağı.) korunmasında da öncü bir kuvvet olması gerektiği akıllardan çıkarılmamalıdır. 

 

İyi bir avukatın devamlı olarak öğrenmeye odaklanması, azmini ve isteğini kaybetmemesi, araştırmayı ve analitik düşünmeyi sevmesi, iletişim becerilerini geliştirmesi, yaratıcı olması ve mesleğin gerektirdiği diğer birkaç niteliğe sahip olması gerekir.

Vekil-müvekkil ilişkisinde karşılıklı güven olması, gizlilik içerisinde ve profesyonel davranarak sorunların çözüme kavuşturulması, risklerin müvekkile anlatılması ve kendisinin düzenli bilgilendirilmesi, ciddiyet ve karşılıklı saygının var olması ve hukukun üstünlüğünün taviz verilmeden savunulması gerektiğine inanan Avukat Enes TEKER Tarsus'ta gayrimenkul, iş, miras, aile, ticaret, ceza, tazminat ve imar hukuku başta olmak üzere hukukun bütün alanlarında büyük bir tutku ve gayret ile Avukatlık Hizmeti vermeye çalışmaktadır.

Tarsus Avukat. Çalışma alanlarından birkaçı:

 • Tazminat Hukuku - Avukatı

Acentelik, eser, emanet, havale, iş, inanç, kefalet, sigorta, tellallık, vekalet, komisyonculuk sözleşmesinden kaynaklı tazminat. Adam çalıştıranın sorumluluğundan, banka garantisinden, bankacılık işlemlerinden, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan, bina sahibinin sorumluluğundan, çatmadan doğan tazminat. Çevre hukukundan, donatma iştirakinden, fikir ve sanat eserinden, finansal kiralamadan, gemi ipoteğinden, gemi yük ve alacaklılığından ortaya çıkan tazminat. Komşuluk hukukundan, haksız fiilden, haksız ihtiyati hacizden, haksız ihtiyati tedbirden, haksız rekabetten, hasılat kirasından, hayvan sahibinin sorumluluğundan, hizmetten doğan ödence. İş kazasından, işçi işveren ilişkisinden, kamulaştırmasız el koymadan, kaptanın yetki ve sorumluluğundan, kişilik haklarına saldırıdan meydana gelen ödence. Kooperatif üyeliğinden, hakim sorumluluğundan, icra görevlileri kusurundan, mahkeme kararının yerine getirilmemesinden oluşan zararın giderilmesi. Meslek hastalığından, nişanın bozulmasından, ödünç vermeden, ölüm ve cismani zarar sebebinden, özel sigortadan, piyangodan, posta idaresinin sorumluluğundan, posta tekelini bozmaktan, rehin karşılığı ödünç verme işinden, sendika kanunlarından, sözleşmeden, şirket yöneticilerinin sorumluluğundan, tapu sicilinin tutulmasından, tapunun haksız ele geçirilmesinden, taşınır kirasından, taşınmaz kirasından, ticaret siciline yalan beyandan, iş tellallığından, ticari işletme kirasından, işletme rehninden, işletmenin satılması veya devrinden, yurt içi hava taşımacılığından, yayımlamadan, vekaletsiz iş görmeden, uluslararası hava taşımacılığından, trampadan, sigortadan,  maddi hasarlı trafik kazasından, ticari satımdan, malın iadesinden, ödünç vermeden, inançlı işlemden, haciz ihbarına karşı yalan beyanda bulunmadan, hediyelerin geri verilme isteminden… kaynaklanan tazminat davaları.

 • Sözleşmeler

Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi: Kira, iş, hastaneye kabul, gayrimenkul alım-satım, ipotek, rehin, alım - satım, kredi, proje finansman, hizmet, vekalet sözleşmeleri. Kefalet, franchising, know-how, sponsorluk, paket tur, uluslar arası dağıtım, ticari gizlilik, ticari sırları koruma, e- ticaret sözleşmesi. Gayrimenkul satış vaadi, gayrimenkul yönetim, distribütörlük, taksitle satış, bağışlama, mal değişimi, inşaat, mimarlık, marka ve patent süreli kullanım, acentelik, bayilik, telif hakları, telif hakkı, finansal kiralama, danışmanlık, anlaşmalı boşanma, evlilik öncesi mal rejimi belirleme, hisse devir, ortaklar arası, Joint Ventures, lisans, eser, abonelik, garanti, miras paylaşım sözleşmesi, sigorta, tahkim, yetki, şirket kuruluş, vakıf ve dernek kurulum sözleşmesi vs.

 • Miras H.

Mirasın paylaştırılması, mirasçının gaipliği, mirasbırakanın gaipliği, mirasın paylaştırılması yoluyla ortaklığın giderilmesi, miras ortaklığına temsilci atanması, miras payının temliki. Vasiyetnamenin açılması - ilgililere okunması, belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin ifası. Vasiyetnamenin açılmasına dair yabancı mahkeme kararının tanınması - tenfizi. Mirastan feragat sözleşmesinin geçersizliğinin tespiti, mirasın mirasçılar tarafından reddi, mirasın (terekenin) borca batık olduğunun tespiti. Mirasın reddi kararının iptali, mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun iptali. Mirasın resmi defterinin tutulması, ön mirasçı/art mirasçı atanması. Mirasçılık belgesi verilmesi, atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi, mirasın yoksun (mahrum) kişiye mirasçılık belgesi verilmesi. Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesi, mirastan yoksunluğun tespiti. Terekenin mevcudunun tespiti, terekenin korunması. Tapu kütüğündeki kişi i̇le miras bırakanın aynı kişi olduğunun tespiti, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil. Borçlu olan mirasçıya kayyım atanması, miras taksim sözleşmesinin iptali. Tereke borcunu ödeyen mirasçının diğer mirasçılara rücu etmesi, saklı paylı mirasçıların tenkis talebi, terekenin resmi defterinin tutulması. Mirasta istihkak, miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması, mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesinin yapılması. Alacağın tereke masasına kayıt edilmesi - kabulü, mirasın reddinin iptali...

2828 sayılı yasaya göre koruma kararı, 5395 sayılı yasaya göre koruma kararı. Aile konutu şerhi konulması, şerhin terkini, konut üzerinde sağ eşe intifa hakkı tesisi. Aile mallarının korunması. Analık davası, babalık davası, soybağına itiraz ve iptal, soybağının reddi, bekleme müddetinin kaldırılması. Akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, fiili ayrılık, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, ortak hayatın yeniden kurulamaması, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, zina nedeniyle boşanma. Anlaşmalı, çekişmeli. Mal paylaşımı, boşanan kadının kocasının soyadını kullanmaya izin, kocasının soyadının kaldırılması, çocuğun annesinin soyadını kullanmaya izin. Katkı payı, çocuk mallarının korunması, çocukla kişisel ilişki kurulması, evlat edinme, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, önceki soyadının kullanılmasına izin. Evliliğin butlanı, evlenmeye izin, kayyım atanması, kayyımın değiştirilmesi. Koruma kararının kaldırılması. Mal rejiminden kaynaklanan dava. Nafaka, nafakanın artırımı - azaltılması - kaldırılması, tedbir - yardım - yoksulluk nafakası. Nişan bozulması, yabancı mahkeme kararının tanınması - tenfizi, hediyelerin geri verilmesi, maddi - manevi tazminat. Uluslararası çocuk kaçırma iadesi, velayet, delil tespiti, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir. Terk ihtarı, internet içeriğinin yayından çıkarılması/engellenmesi, zorlama hapsi...

Şikayet dilekçesi yazılması, yakalama - gözaltı itiraz, kollukta ve savcılıkta ifadeye katılma. Ağır ceza mahkemelerinde - asliye ceza mahkemelerinde - sulh ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği ve müşteki vekilliği. Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi. Tutuklama kararlarına itiraz. Temyiz dilekçesi hazırlanması, cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması...

 • İş - Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi işveren ilişkisinden - sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan alacak davaları. Bağ-kur sigortalılığının tespiti, belirlenen prime itiraz. İş kolunun tespiti, sendika üyeliğinin tespiti. İşyerinin kapatılmasına itiraz. İş kazası - meslek hastalığından kaynaklanan tazminat. İşe iade, sürekli iş göremezlik, maluliyet, grev, lokavt. Kıdem, ihbar, yıllık izin ücreti, mobing, kötü niyet tazminatı, fazla mesai, asgari geçim indirimi...

Şirket yönetimi, hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri. Danışmanlık, şirket ve işletme kuruluşu, ticari şirketlerin alım satımı. Haksız rekabet, tasfiye, iflas ve iflas erteleme davaları. Şirketlerin alacak davaları. Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi, şube veya irtibat bürosu kurulması, kıymetli evrak, bono, çek, poliçe, kredi, leasing...

 • İdare ve Vergi

İdareye başvuru, idari yolların tüketilmesi, dava takibi. Vergi suç ve cezalarına yönelik işlemler, gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisine ilişkin işlemler. Vergi mahkemesinde dava açma - takip. Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri, yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler yön. adımlar. Vergi kimlik numarası alınması, vergi ziyaı, usulsüzlük ve kaçakçılık...

 • Tüketici Hukuku

Tüketici mahkemelerinde dava açılması ve takibi. Garanti belgeleri, taahhüt hazırlama, abonelik, kampanyalı satış, ayıplı hizmet - mal. Tüketici uyuşmazlıklarının çözümü, tüketici lehine Hakem Heyeti'ne başvuru. Üretimin ve satışın durdurulması, malın toplatılması...

 • Gayrimenkul ve İmar

Tapu iptal ve tescil, kamulaştırma, tapu işlemleri, ortaklığın giderilmesi (i̇zale-i şuyu). Tahliye, kat mülkiyeti. Müdahalenin men'i ve ecrimisil davası, kaçak yapı para cezalarının iptali. İpotek, intifa, sükna, üst hakkı, geçit hakkı, hakkın tesisi ve kaldırılması. İmar uygulamaları, belediyelerin iskân işlemlerine ilişkin itiraz, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, çevre mevzuatına uygunluk denetimi. Gayrimenkul finansmanı, inşaat projelerinde teslimde gecikme, işin uzaması, ilave işten kaynaklanan davalar. Yıkım kararlarının iptali, yabancıların mülk edinmesi, gayrimenkulün mevcut imar ve kadastro durumu, imar planı değişikliği, ayıplı inşaat projesi...

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet

Fikir ve sanat eseri ile ilgili sözleşme. Kurum kararlarının iptali, tecavüzün tespit - ref'i - giderilmesi. Coğrafi işaret, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları, faydalı model, marka, patent, yeni bitki çeşitleri...

 • İcra ve İflas

İcra takibi, ihtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz, menfi tespit, istirdat, şikayet, itiraz, itirazın kaldırılması. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip. İhalenin feshi davası. Tahliye işlemine karşı şikâyet, takibin iptal ve taliki, usulsüz tebligat, haczedilmezdik şikayeti, borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve haklarının haczi. İİK’nın 89/4. maddesine göre tazminat. Hacizden kaynaklanan istihkak davası, ipoteğin - rehnin (menkul, gayrimenkul) paraya çevrilmesi yolu i̇le takip, tasarrufun i̇ptali, sıra cetveli uyuşmazlıkları, i̇flas...

 • Tıp - Sağlık

Malpraktis - yanlış teşhis - hatalı tedavi veya tıbbi müdahale, tedaviyi uygulamada gecikme. Sağlık çalışanlarının disiplin sorumluluğu. Hekim - hasta hakları. Özel hastanelerin, diş hekiminin sorumluluğu...

 • Bilişim Hukuku

İnternet yoluyla oluşan fikri ve sınai haklar, sosyal medyada telif hakları, alan adları hakkında haksız rekabet. Kişilik hakları ihlalleri, unutulma hakkı, kişisel verilerin korunması, gizlilik, erişimin engellenmesi. Bilişim suçları. Mesafeli satış, e-ticaret, internet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere hizmet. Üyelik - kullanıcı sözleşmeleri, gizlilik politikaları, çerez politikaları, kullanım şartları ve koşulları...

 • Yabancılar, Vatandaşlık - Avukatı

Türk vatandaşlığının genel başvuru, istisnai başvuru veya evlilik ile kazanılması. Kısa dönem, uzun dönem, aile, öğrenci, insani veya insan ticareti mağduru ikamet izni. Turkuaz Kart. Çalışma izni başvurusu, izni uzatma. Türkiye’de taşınmaz edinme...

 • Medeni H.

Vasi atanması, gaiplik, yaş düzeltme - değişikliği, cinsiyet değişikliği. Kayyım atama. İsim düzeltme, i̇sim-soyisim değişikliği. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, vesayet kararı, kısıtlama...

 • Sigorta H.

Sigorta, ölümlü trafik kazası, yangın, kasko, havacılık, deniz, tarım, makine, nakliye(taşımacılık) hayat ve maluliyet sigortası, trafik kazaları davaları...

  Tarsus avukat ve hukuki hizmetler ile ilgili sorularınızı tarafımıza iletirseniz en kısa sürede sizlere cevap vereceğiz.

 

  Yukarıda yazılı telefon numarasından Avukat Bey ile doğrudan iletişime de geçebilirsiniz.

  Ana sayfa için buraya tıklayınız.