top of page

 

Lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi veya düzeltmelerinizi iletmekten çekinmeyin.

Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden İtiraz Geçersizliği - İtiraz dilekçesi

... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNEDOSYA NO: 2023/.... Esas


Her ne kadar alacaklı vekili tarafından eski tarihli Yargıtay ve Bam kararlarına dayanılarak ödeme emrinin tebliğ edilmesi zorunludur, bu nedenle ödeme emri tebliğ edilmeden yapılan itirazlar geçersizdir yönündeki talebi müdürlüğünüz tarafından kabul edilerek yaptığımız itiraz dikkate alınmadan takip kesinleştirilmiş ise de aşağıda sunduğumuz güncel Yargıtay kararları çerçevesinde hem usul ekonomisi hem de teknolojinin gelişmiş olması nedenleriyle yapmış olduğumuz itirazın usule uygun ve süresinde olduğu kabul edilerek takibin durdurulmasını, itiraz süremizden sonraki haciz ve usuli işlemlerin iptal edilmesini, eski hale iadesini vekaleten talep ederiz. .../.../......Borçlu Vekili

Av. Enes TEKERYargıtay 12. H.D. 7314/376 13.01.2022 “Her ne kadar bölge adliye mahkemesi kararında Dairemizin bazı içtihatlarına atıfta bulunulmuş ise de, bahsi geçen içtihatlar her somut olayın niteliğine göre oluşturulmuş olup, Dairemizin sonradan oluşan ve usul ekonomisine de uygun olan uygulamalarına göre; borçluya ödeme emrinin tebliğ edilememesi halinde, borçlunun takipten haricen haberdar olup yedi gün içinde itirazını icra dairesine bildirdiğinin ve alacaklının da anlaşmazlığı ve takibi sürdürme iradesinin mevcut olduğunun anlaşılması halinde ödeme emri tebliğ edilemese bile borçlunun itirazı geçerli olup alacaklının itirazın kaldırılmasını istemekte hukuki yararı vardır.” şeklinde belirtilmiştir.


Yargıtay 12.H.D. 02.03.2021 Tarih ve 2020/6620 E. 2021/2293 K. sayılı kararın gerekçesinde ‘’… Her ne kadar bölge adliye mahkemesi kararında Dairemizin bazı içtihatlarına atıfta bulunulmuş ise de, bahsi geçen içtihatlar her somut olayın niteliğine göre oluşturulmuş olup, Dairemizin sonradan oluşan ve usul ekonomisine de uygun olan uygulamalarına göre; borçluya ödeme emrinin tebliğ edilememesi halinde, borçlunun takipten haricen haberdar olup yedi gün içinde itirazını icra dairesine bildirdiğinin ve alacaklının da anlaşmazlığı ve takibi sürdürme iradesinin mevcut olduğunun anlaşılması halinde ödeme emri tebliğ edilemese bile borçlunun itirazı geçerli olup alacaklının itirazın kaldırılmasını istemekte hukuki yararı vardır. …'' denilmiştir.


Yine yakın tarihli sayılabilecek Yargıtay 12. H.D. 19.03.2020 Tarih ve 2020/1169 E. 2020/2965 K. sayılı hükmünde ‘’ … Ödeme emrinin hiç tebliğ edilmemiş olması hallerinde borçlunun takibi haricen öğrenerek itirazda bulunması durumunda itirazın geçerli olmadığı kabul edilir. Oysa davalı borçluya ödeme emri tebliği ile ilgili eksiklik tamamlanmış, …’’ şeklinde gerekçe göstererek itiraz ettikten sonra tebliğin yapılmasının eksikliği gidereceğini belirtmiştir.


Yargıtay 12. H.D. 22.06.2004 Tarih ve 2004/12634 E. 2004/16444 K. sayılı ilamında ''... Dairemizin önceki içtihatları, icra mahkemesinin kararında yer verilen ve ödeme emri tebliğ edilmeden borçlunun itiraz hakkının bulunmadığı yönünde ise de, sonradan oluşan ve usul ekonomisine de uygun olan yeni uygulamasında, ( ... alacaklının ihtilafı sürdürdüğünün.. ) anlaşılması halinde ( örneğin borçlunun yeni adresinin tespitinin istenmesi veya adres bildirilerek takibin devam ettirilmesi gibi... ) ödeme emri tebliğ edilmese bile itirazın geçerli olduğu görüşü benimsenmiş ve süreklilik kazanmıştır.'' denilmiştir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

MERSİN (...) SULH HUKUK MAHKEMESİNE TEMSİL KAYYIMI TALEP EDEN / DAVACI: .............................. (TC: ...............................) VEKİLİ : Av. Enes TEKER TEMSİL KAYYIMI TALEP EDİLEN : .

bottom of page