top of page

Tarsus Boşanma Avukatı

Tarsus boşanma avukatı

Tarsus boşanma avukatı; hemen belirtmek gerekir ki Avukatlık mesleğinde yasal olarak herhangi bir branşlaşma bulunmamaktadır. Fakat halk arasında Tarsus boşanma avukatı gibi ifadelerin kullanıldığı görülebilmektedir. Bu nedenle bu kısa yazımızda boşanma avukatı ifadesini bizler de kullanıyoruz.

Aile hukuku, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan, aileye ilişkin konularla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, yardım nafakası, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet ve kayyımlıktır.

 

Boşanma davası avukatı (aile hukuku avukatı), anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka davası, velayet davası ve velayetin değiştirilmesi gibi aile hukuku alanına giren konularda uzmanlığı ve tecrübesi bulunan avukat olarak tanımlanabilir. Aile Hukuku ve boşanma davaları Avukat Enes TEKER'in ağırlıklı olarak çalışmakta olduğu alanlardan olup kendisi bu konularda hukuki danışmanlık hizmeti, dava takibi ve temsil hizmeti vermektedir.

Tarsus boşanma avukatı; aile hukuku ile ilgili verilen hizmetler:

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davaları. Velayet davası, velayetin değiştirilmesi. 2828 - 5395 sayılı yasaya göre koruma kararı alınması, koruma kararının kaldırılması. Aile konutu şerhi, sağ eşe intifa hakkı.

 

Analık - babalık davası, soybağına itiraz ve iptal, soybağının reddi. Akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, fiili ayrılık, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, ortak hayatın yeniden kurulamaması, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, zina nedeniyle boşanma. Bekleme(iddet) müddetinin kaldırılması.

 

Evliliğin butlanı, evlenmeye izin, kayyım atanması - değiştirilmesi. Nişan bozulması, hediyelerin geri verilmesi, maddi - manevi tazminat. Mal rejiminden kaynaklanan dava. Mal paylaşımı, katkı payı, çocuk mallarının korunması.

 

Soyadını kullanmaya izin, soyadının kaldırılması. Çocukla kişisel ilişki kurulması, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, evlat edinme. Nafaka, nafakanın artırımı - azaltılması - kaldırılması, tedbir - yardım - yoksulluk nafakası.

 

Yabancı mahkeme kararının tanınması - tenfizi, Uluslararası çocuk kaçırma iadesi, delil tespiti, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir. Terk ihtarı, internet içeriğinin yayından çıkarılması ve engellenmesi, zorlama hapsi...

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) olarak sayılmıştır.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma

Türk Medeni Kanunu'na göre, anlaşmalı boşanma, eşlerin evlilik birliğini karşılıklı olarak sonlandırmak için bir protokolle anlaşmaları ve bu anlaşmalı boşanma protokolünün aile mahkemesi tarafından onaylanması sonucu gerçekleşen bir boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanma için aşağıdaki şartlar gereklidir:

  1. Tarafların evlilik birliği en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.

  2. Tarafların her biri kendi iradesiyle boşanmaya karar vermiş olmalıdır.

  3. Eşlerin mal varlığı ve nafaka gibi tüm maddi konularda anlaşmaya varmış olmaları gerekir.

  4. Taraflardan biri, evliliğin devamının kendisinden beklenemeyeceğine dair nedenleri mahkemeye sunmalıdır.

  5. Tarafların çocukları varsa, velayet, görüşme ve nafaka gibi tüm konularda anlaşmaya varmış olmaları gerekir.

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmadan daha hızlı ve daha az maliyetli bir yoldur. Ancak, her iki tarafın da anlaşmaya varması gerektiğinden, çekişmeli boşanma durumunda olduğu gibi, bazen anlaşmaların zor olduğu durumlarda kullanılamaz.

Türk Medeni Kanunu'na göre çekişmeli boşanma, eşlerden birinin diğerinden ayrılmak istemesi, ancak diğer eşin boşanmaya karşı çıkması durumunda gerçekleşir. Bu durumda boşanma konusu mahkemeye taşınır ve mahkeme, çiftlerin boşanma konusunda anlaşamaması nedeniyle boşanma sürecini yönetir. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için, Türk Medeni Kanunu'na göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ya da boşanma sebeplerinden birinin varlığı gerekir. Sebep zina, kötü muamele, suç işleme, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı gibi bir veya birden fazla neden olabilir.

 

Çekişmeli boşanma davası sürecinde mahkeme, kusur durumu, maddi ve manevi tazminat, nafaka ve müşterek çocukların velayeti gibi konularda karar verir. Sonuç olarak, Türk Medeni Kanunu'na göre çekişmeli boşanma, eşler arasında anlaşmazlıkların bulunması ve boşanma kararının mahkeme tarafından verilmesi durumunda gerçekleşir. 

Dava devam ederken hangi tedbirler alınır?


Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.


Tedbir Nafakası

Taraflardan birinin geçimini sağlayabilmesi için Aile Hâkim'ince boşanma davası açılmadan önce veya sonrasında ödenmesine karar verilen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası, dava açan tarafın talebi üzerine verilir. Tarafların gelir durumu, evlilik süresi, çocuk sayısı, yaş ve sağlık durumu gibi faktörler dikkate alınarak, tedbir nafakasının miktarı belirlenir.

 

Tedbir nafakası kararı, davanın sonuçlanmasına kadar devam eder ve dava sonunda verilecek olan iştirak veya yoksulluk nafakasından farklıdır. Tedbir nafakasının şartları arasında kusur aranmaz.


Yoksulluk Nafakası


TMK Madde 175 - Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Bu maddeye bakıldığında yoksulluk nafakasının, boşanma sonucunda yoksullaşacak olan eşin(daha az kusurlu olması şartıyla) diğer eşten talep ettiği tutar olduğu ifade edilebilir.

 

Şartlar:

•    Yoksulluk Nafakası Talebinde Bulunmak
•    Talep Edenin Ağır Kusurlu Olmaması
•    Talep Eden Eşin Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Olması

İştirak Nafakası

 

Türk Medeni Kanunu'na göre, çocuk lehine verilen nafaka iştirak nafakası olarak adlandırılır. Bu nafaka, çocuğun bakım, eğitim, sağlık giderleri gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ebeveynlerden birinin diğerine ödediği bir nafakadır. Bu nafakanın miktarı ve süresi, çocuğun ihtiyaçları, ebeveynlerin gelir durumu, çocuğun yaşı ve eğitim durumu gibi faktörlere göre belirlenir.

​Boşanma süreci, birçok açıdan hassas ve karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, Tarsus boşanma avukatı, hem hukuki hem de duygusal desteği sağlamak için son derece önemlidir. Tarsus boşanma avukatı ve boşanma davaları ile ilgili sorularınızı bize iletmeniz halinde en kısa sürede geri dönüş yapacağız.

 

Yukarıda yazılı telefon numarasından Avukat Bey ile doğrudan iletişime de geçebilirsiniz.

bottom of page