top of page

Faaliyet Alanları 

Avukat Enes TEKER ceza hukuku, tazminat hukuku, iş hukuku, aile ve miras hukuku, ticaret hukuku ve gayrimenkul ve imar hukuku başta olmak üzere hukukun bütün alanlarında büyük bir tutku ve gayret ile Avukatlık Hizmeti verir.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.

Anchor 1

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedeldir. Tazminat hukuku, çeşitli durumlardan kaynaklanan yaralanma, hasar ve / veya zarar görme nedenlerinden dolayı ortaya çıkan maddi/manevi zararın giderilmesini kapsar.

Anchor 2

Gayrimenkul ve İmar Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar ile ilgili mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır. İmar hukuku, bir mülkün belirli coğrafi bölgelerde nasıl kullanılabileceğini ve kullanılamayacağını yöneten düzenlemelerle ilgilenir.

Anchor 3

Şirketler Hukuku

 

Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar olan bütün süreci konu alan bir özel hukuk dalıdır.

Anchor 4

Kıymetli Evrak Hukuku

 

Kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri (poliçe, bono ve çek), kıymetli evrakın iptali,
kıymetli evrakta defiler gibi kıymetli evraklara ilişkin bütün konuları ihtiva eder. Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.

Anchor 5

Aile ve Miras Hukuku

 

Aile hukuku, medeni hukukun kapsamı içinde yer alır ve aileye ilişkin konuları kapsar. Miras hukuku, ölüme bağlı tasarrufları ve ölüm, gaiplik veya ölüm karinesi sonucu var olan mirasa konu mallara ne olacağını konu edinen bir özel hukuk dalıdır.

Anchor 6

İş Hukuku

 

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen karma bir hukuk dalıdır.

Anchor 7

İcra ve İflas Hukuku

 

İcra ve iflas hukuku, alacaklı borçlu işlemlerinin hangi prosedüre göre devlet eliyle nasıl tahsil edildiğini, iflas sürecinin nasıl işlediğini konu alır.

Anchor 8

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, bilgi işlem ve internet dahil olmak üzere bilgi teknolojileri düzenlemeleri ile ilgilenir. Gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar bilişim hukukunu yakından ilgilendirir.

Anchor 9

Tıp Hukuku

Tıp hukuku, tıp profesyonellerinin imtiyaz ve sorumlulukları ile hasta haklarını ilgilendiren hukuk dalıdır.

Anchor 10

Uluslararası Ticaret Hukuku

 

Uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret faaliyetlerinde sözleşmelerin ve diğer işlemlerin nasıl olması gerektiği ile ilgilenen ve hukukun genel ilkeleri, teamül hukuku ve ulusal ve uluslararası düzenlemelerden oluşan bir hukuk dalıdır.

Anchor 11

Sözleşmeler Hukuku

 

Sözleşmeler hukuku, sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanmasını kapsar.

Anchor 12

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, kamu yararı amacında olan idarenin işleyişini ve bireylerle olan ilişkilerini konu alan bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. 

Anchor 13

Tüketici Hukuku

 

Tüketici hukuku, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korunmasını, zararlarını tazmin edilmesini ve çevresel tehlikelerden korunmasını konu edinen bir hukuk dalıdır.

Anchor 14

Sigorta Hukuku

 

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri konu alan bir özel hukuk dalıdır.

Anchor 15

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır.

Anchor 16
Anchor 17

Vakıf ve Dernekler Hukuku

 

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını ifade eder. Vakıf, bir hizmet ve yarar sağlamak amacıyla kişilerin kendi arzusu doğrultusunda bağışladıkları para ve mülklerle oluşan bir kuruluşu ifade eder. Vakıflar, tüzel kişiliğe sahiptir ve kâr amacı gütmezler. Medeni Kanun’un belirlediği şartlara göre kurulurlar.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

 

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Vatandaşlık hukuku, milliyet ve yurttaşlık ile bunların kazanılması, aktarılması ve yitirilmesi konularıyla ilgilenen hukuk dalıdır. 

Anchor 18
bottom of page