top of page

Erdemli Avukat - Hukuki Danışmanlık

Erdemli avukat
 ''İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.''

Erdemli avukat; Enes TEKER, mesleğe başladığından bu yana hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini Mersin merkez, Erdemli ve diğer ilçelerde aktif bir şekilde yerli yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara sağlamaktadır.​

Erdemli avukat. Hukuki danışmanlık, hizmet alanları:

 • Erdemli ceza avukatı

Ceza hukuku, hem şüpheli hem de mağdur için çok ciddi sorunlar ortaya koyar. Halk arasında kullanılan ceza avukatı veya ağır ceza avukatına yani müdafiiye ihtiyaç kendiliğinden ortaya çıkar. Erdemli avukat; ceza avukatı, bilgi ve tecrübesi ile müvekkili için en iyi sonucu elde etmeye çalışır.

 

Uyuşturucu madde ticareti suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı. Yağma - gasp, tehdit, işkence, hakaret. Kasten yaralama, taksiren yaralama, kasten öldürme, taksiren öldürme. Dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, belgede sahtecilik. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz. Kaçakçılık. Göçmen kaçakçılığı, mala zarar verme, şantaj, hırsızlık. Çocuk düşürtme, kısırlaştırma. Zimmet, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi. Konut dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma. İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması. Çevrenin kasten kirletilmesi, imar kirliliğine neden olma. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, zehirli madde imal ve ticareti, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma. Parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühür bozma, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek. Fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, çocuğun soybağını değiştirme. Birden çok evlilik, hileli evlenme. Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması. Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme, özel hayatın gizliliğini ihlal, ses veya görüntülerin kayda alınması. Genital muayene, suçu bildirmeme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi...

 • Erdemli miras avukatı, davaları

Miras Hukuku, ölüm veya gaiplik halinde kişinin mirasının kimlere hangi şartlarda intikal edeceğini, miras paylaşımı yapılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Mirasçılık belgesi verilmesi, miras payının devri, vasiyetnamenin açılması ve ilgililere okunması. Vasiyetinin yerine getirilmesi, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin ifası. Vasiyetnamenin açılmasına dair yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi. Mirasın reddi, terekenin mevcudunun tespiti ve korunması, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil. Mirasta denkleştirme ve terekeye iade, tenkis talebi, terekenin resmi defterinin tutulması. Mirasta istihkak, miras sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması yoluyla ortaklığın giderilmesi. Miras ortaklığına temsilci atanması, aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi. Miras taksim sözleşmesinin iptali, mirasın (terekenin) borca batık olduğunun tespiti, mirasın reddi kararının iptali. Mirasçılıktan çıkarma tasarrufu. Mirasçılık belgesinin iptali davası, mirastan yoksunluğun tespiti davası, mirasçının gaipliği, mirasbırakanın gaipliği…

 • Erdemli iş hukuku, işçi, işveren avukatı

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen karma bir hukuk dalıdır. İşten çıkarılan işçilerin hakları, işe iade davasından kaynaklı alacaklar, kıdem tazminatı, kısa çalışma ödeneği, ihbar tazminatı, hizmet tespit davası, ayrımcılık tazminatı, fazla mesai ücreti, iş kazalarından kaynaklı maddi-manevi tazminat, ve işçinin kötü niyet tazminatı iş hukuku avukatının uğraş konularının sadece bir kısmıdır.

 • Ticaret, ticari işler

Ticaret hukuku; bireyler, işletmeler, idare vs. arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Ticaret hukuku ile ilgilenen avukat, ticari alacaklar ile ilgili davalar, genel kurul iptal davaları, ticari sözleşmeler, mal alım ve satım sorunları, haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları, distribütörlük ve franchising sözleşmesi, ortaklık sözleşmelerinden kaynaklanan davalar, şirket kuruluşu, birleşmeleri ve devralmaları, hissedarlık sözleşmesi, acente sözleşmesi vb. konular ile uğraşır.

 • Erdemli icra avukatı

Kiralananın tahliyesi. Sıra cetvelindeki sıraya itiraz, icra memur muamelesini şikâyet. İcra takibi, icra emrine itiraz, icra takibine itiraz, icra takibine itirazın kaldırılması. Kira alacağı, borçtan kurtulma davası, ihalenin feshi. İhtiyati haczin kaldırılması, haczedilemezdik şikâyeti. İhale ile satılan yerin tahliyesi, imzaya itiraz, istihkak davaları, istihkak iddiası nedeniyle takibin taliki veya devamı…

 • Sigorta uyuşmazlıkları

Sigorta, risklerin oluşması sonucu çıkacak zararları gidermek için kullanılan bir mali araçtır.

 

Destekten yoksun kalma, cenaze masrafları. Hasar bedeli, değer kaybı, tedavi masrafları. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası), kasko. Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk sigortası. Ürün sorumluluk sigortası, inşaat sigortası, yangın ve yangına bağlı kar kayıpları sigortası, hayat sigortası, sağlık sigortası…

 • Erdemli gayrimenkul avukatı, imar davaları

İnşaat sözleşmesi̇, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu. Ecrimisil davası. Arsa, ön satış sözleşmesi, kiralama sözleşmesi, mülkiyetlerin devri̇ ve yönetimi. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, müteahhidin ayıba karşı sorumluluğu. Tapu, tapu tescil, tapu iptal, ipotek, rehin. İstihkak, kamulaştırma, 2b yasasından doğan davalar, tespit davası, arsa payı inşaat sözleşmesi, tapu tesis, iptal, tescil davası. Gayrimenkul satış vaadi̇ sözleşmesi̇, eser sözleşmesi̇, imar para cezalarına karşı dava açma, yönetim planı uygulaması, müdahalenin men’i, ipotek tesisi. İpoteğin paraya çevrilmesi, intifa hakkı, geçit hakkı, ayni̇ ve şahsi̇ haklar. Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi. Önalım davası, imar planlarına itiraz ve dava, parselasyon (arazi ve arsa düzenlemesi) işlemlerine itiraz. Ortaklığın giderilmesi, yapı ruhsatı ve kullanma izniyle ilgili işlemlere itiraz ve dava, kiralama, kira sözleşmesi̇, satış sözleşmesi̇, irtifak sözleşmesi̇. İnşaat durdurma ve yıkım işlemlerine karşı itiraz ve dava, Erdemli, avukat, kentsel dönüşüm. Eksik ifa, ayıplı ifa, kira bedeli belirlenmesi̇, tahliye davası, izale-i şuyu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, birleştirme, ayırma, terk. Tehlike arz eden yapıların yıktırılması...

 • İdare ve vergi

İptal davası, tam yargı davası; idarenin işlem ve fiilleri nedeniyle maddi ve manevi tazminat, kamulaştırma. Ruhsat iptali, imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamu ihalesi ve Belediye Kanunu. İdari sözleşmeler, vergi ve ceza ihbarnamesinin iptali, ödeme emrinin iptali. Haciz, e-haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, satış, katma değer vergisi, kurumlar/gelir vergisi ve geçici vergiye ilişkin iptal davaları. İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali. Tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları, ret veya zımni ret işlemlerine karşı iptal davaları…

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, koruma ve tedbir kararı. Nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat ve hediyelerin geri verilmesi. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası. Zina nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası. Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma davası, terk nedeniyle boşanma davası. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası, evlilik birliğinin temelinde sarsılmış olması nedeniyle boşanma davası. Ayrılık davası, yardım nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, nafaka miktarının değiştirilmesi(artırılması, azaltılması ya da kaldırılması). Evlenmeye izin davası, bekleme süresinin (iddet) kaldırılması davası. Soyadını kullanmaya izin verilmesi davası. Çocukla kişisel ilişki kurulması, velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması. Mal paylaşımı (mal rejiminin tasfiyesi) davası, evlilik sözleşmesi. Aile konutunda intifa/mülkiyet hakkı tanınması, eşya ve ziynetlerin iadesi. Soybağının reddi, babalık davası, evlat edinme, vasi atanması, kayyım atanması…

 • Tıp - sağlık

Tıbbi müdahale, sağlık çalışanı, sağlık kuruluşu, hastane, devlet hastanesi, özel hastane, ilaç hukuku, sağlık hukuku, hasta, hasta hakları, tıp etiği, adli tıp, tıbbi uygulama hataları(malpraktis), vekalet sözleşmesi, eser sözleşmesi, haksız fiil, yanlış teşhis, yanlış tedavi, ilgisizlik, disiplin soruşturması, ceza soruşturması, kovuşturma…

 • Tüketici uyuşmazlıkları

Tüketici hukuku, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak, zararlarını tazmin etmek ve çevresel tehlikelerden korumakla ilgilenen bir hukuk dalıdır.

 • Sözleşmeler h.

Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve şartlarına uyulması kanunla desteklenmiş olan hukukî işlemlere denir.

 • Bilişim d.

Kişilik haklarının ihlali, erişim engelleme kararları. Web sitelerinin içeriğinin yayından kaldırılması, cevap ve düzeltme haklarının kullanılması, alan adı ve hizmet sağlayıcı işlemleri…

 • Tazminat d.

Tazminat, hukuka aykırı bir fiil sonrasında meydana gelen maddi veya manevi zarar karşısında ödenen miktardır.

 • Şirketler h.

Kişi (şahıs) şirketleri ve sermaye şirketleri. Şahıs şirketleri: Adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket. Sermaye şirketleri: Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, limited şirket, anonim şirket.

 • Yabancılar ve vatandaşlık

 • Kıymetli evrak

 • Sosyal güvenlik hukuku

 • Fikri ve sınai mülkiyet

Erdemli avukat ve hukuki sorunlarınıza çözümler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Buraya tıklayarak ana sayfaya geçiş yapabilirsiniz.

Lawyer in Erdemli, Mersin  Юрист в Эрдемли, Мерсин   

محام في إردملي مرسين  Avocat à Erdemli, Mersin

bottom of page