Erdemli Avukat - Hukuki Danışmanlık

Erdemli, avukat
 ''İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.''

Avukat Enes TEKER, mesleğe başladığından bu yana hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini Mersin merkez, Erdemli ve diğer ilçelerde aktif bir şekilde yerli yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara sağlamaktadır.​

Erdemli avukat. Hukuki Danışmanlık:

 • İdare ve Vergi

 Zaman içerisinde insanların devletle olan ilişkileri daha da artırmıştır. Kamu gücünü elinde bulunduran idari makamlar kişilerin yasalarla korunan haklarına haksız müdahale de bulunabilmekte ve hatta bazı durumlarda sahip oldukları hakların kullanımından mahrum bırakabilmektedir. Böyle zamanlarda yetkin bir avukattan yardım alınarak kamu gücünü elinde bulunduran makamlara dur demek gerekmektedir. Vergisel konularda da bu durum değişmemektedir.

 • Ceza Davaları - Avukatı

Kişi özgürlüğüne müdahalenin en ciddi şekilde müdahale altında bulunduğu alanların başında ceza yargılamasının geldiğini söylemek yanlış olmaz. Ceza hukuku, hem şüpheli hem de mağdur için çok ciddi sorunlar ortaya koyar. Halk arasında kullanılan ceza avukatı veya ağır ceza avukatına yani müdafiiye ihtiyaç kendiliğinden ortaya çıkar. Ceza avukatı bilgi ve tecrübesi ile müvekkili için en iyi sonucu elde etmeye çalışır. Erdemli avukat, toplumda başlıca işlenen suçlar: Uyuşturucu madde ticareti suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı. Yağma - gasp, tehdit, işkence, hakaret. Yaralama, öldürme. Dolandırıcılık, belgede sahtecilik. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz. Göçmen kaçakçılığı, mala zarar verme...

 • Miras İşlemleri - Davaları

Miras hakkı anayasal bir haktır. Miras Hukuku, ölüm veya gaiplik halinde kişinin mirasının kimlere hangi şartlarda intikal edeceğini, miras paylaşımı yapılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Aile hukuku, medeni hukuk kapsamında aile konularını ele alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun ana konuları:

Nişanlanma, evlenme, boşanma.

Mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, çocuğun nafaka hakkı, yardım nafakası, velayet, vesayet ve kayyımlık.

 • Ticari İşler

Ticaret Hukuku; bireyler, işletmeler, idare vs. arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Ticaret Hukuku ile ilgilenen avukat, ticari alacaklar ile ilgili davalar, genel kurul iptal davaları, ticari sözleşmeler, mal alım ve satım sorunları, haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları, distribütörlük ve franchising sözleşmesi, ortaklık sözleşmelerinden kaynaklanan davalar, şirket kuruluşu, birleşmeleri ve devralmaları, hissedarlık sözleşmesi, acente sözleşmesi vb. konular ile uğraşır.

 • Gayrimenkul ve İmar Davaları - Avukatı

İnşaat sözleşmesi̇, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu. Ecrimisil davası. Arsa, ön satış sözleşmesi, kiralama sözleşmesi, mülkiyetlerin devri̇ ve yönetimi. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, müteahhidin ayıba karşı sorumluluğu. Tapu, tapu tescil, tapu iptal, ipotek, rehin. İstihkak, kamulaştırma, 2b yasasından doğan davalar, tespit davası, arsa payı inşaat sözleşmesi, tapu tesis, iptal, tescil davası. Gayrimenkul satış vaadi̇ sözleşmesi̇, eser sözleşmesi̇, imar para cezalarına karşı dava açma, yönetim planı uygulaması, müdahalenin men’i, ipotek tesisi. İpoteğin paraya çevrilmesi̇, intifa hakki, geçit hakkı, ayni̇ ve şahsi̇ haklar. Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi̇, ruhsatlandırma ve imar durumu. Önalım (şufa) davası, müteahhitlik, imar planlarına itiraz ve dava parselasyon (arazi ve arsa düzenlemesi) işlemlerine itiraz ve dava. Taşeronluk ve benzeri̇ inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler. Ortaklığın giderilmesi, yapı ruhsatı ve kullanma izniyle ilgili işlemlere itiraz ve dava, kiralama, kira sözleşmesi̇, satış sözleşmesi̇, irtifak sözleşmesi̇. İnşaat durdurma ve yıkım işlemlerine karşı itiraz ve dava, Erdemli, avukat, avm yönetim sözleşmesi̇, kat karşılığı inşaat sözleşmesi̇. Kentsel dönüşüm, iskân. Eksik ifa, ayıplı ifa, kira bedeli belirlenmesi̇, tahliye davası, izale-i şuyu davası, gayrimenkul yatırım ortaklığı, birleştirme, ayırma, terk. İhdas işlemleriyle ilgili davalar, tehlike arz eden yapıların yıktırılmasına ilişkin işlemlere karşı itiraz ve dava açmak...

 • İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen karma bir hukuk dalıdır. Koronavirüs nedeniyle işten çıkarılan işçilerin hakları, işe iade davasından kaynaklı alacaklar, kıdem tazminatı, kısa çalışma ödeneği, ihbar tazminatı, hizmet tespit davası, eşit davranmama ve ayrımcılık tazminatı, fazla mesai ücreti, iş kazalarından kaynaklı maddi-manevi tazminat, işçinin kötü niyet tazminatı, haftalık izin ve hafta tatili ücreti hakkı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı iş hukuku avukatının uğraş konularının sadece bir kısmıdır.

 • Tıp - Sağlık

Tıp hukuku, tıp profesyonellerinin imtiyaz ve sorumlulukları ile hasta haklarını ilgilendiren hukuk dalıdır. Tıp Hukukunu İlgilendiren Terimler: Hekim, hipokrat yemini, tıbbi müdahale, sağlık çalışanı, sağlık kuruluşu, hastane, devlet hastanesi, özel hastane, ilaç hukuku, sağlık hukuku, hasta, hasta hakları, tıp etiği, adli tıp, tıbbi uygulama hataları(malpraktis), vekalet sözleşmesi, eser sözleşmesi, haksız fiil, yanlış teşhis, yanlış tedavi, ilgisizlik, disiplin soruşturması, ceza soruşturması, kovuşturma…

 • Tüketici Uyuşmazlıkları

Tüketici hukuku, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak, zararlarını tazmin etmek ve çevresel tehlikelerden korumakla ilgilenen bir hukuk dalıdır.

 • İcra ve İflas H.

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına kolay ve hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünü kullandığı hukuk dalıdır. 

 • Sözleşmeler H.

Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve şartlarına uyulması kanunla desteklenmiş olan hukukî işlemlere denir.

 • Bilişim D.

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu edinen hukuk dalıdır.

 • Sigorta Uyuşmazlıkları

Sigorta, risklerin oluşması sonucu çıkacak zararları gidermek için kullanılan bir mali araçtır. Hukuken sigorta yapılması için sigorta sözleşmesi düzenlenmesi gerekir.

 • Tazminat D.

Tazminat, hukuka aykırı bir fiil sonrasında meydana gelen maddi veya manevi zarar karşısında ödenen miktardır.

 • Şirketler H.

Türkiye yasalarına göre şirketler temelde ikiye ayrılır: Kişi (şahıs) şirketleri ve sermaye şirketleri. Şahıs şirketleri: Adi şirket, Kolektif şirket, Komandit şirket. Sermaye şirketleri: Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, Limited şirket, Anonim şirket.

 • Yabancılar ve Vatandaşlık

 • Kıymetli Evrak

 • Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Erdemli avukat ve hukuki sorunlarınıza çözümler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Buraya tıklayarak ana sayfaya geçiş yapabilirsiniz.