Mezitli Avukat - Hukuki Danışmanlık

Mezitli Avukat
''Devletin hazinesi adalettir.''

Günümüz toplumunda avukatlar kritik bir rol oynamaktadır. Avukatlar, devlet de dahil olmak üzere tüm kişi ve kuruluşların hukuka tâbi ve hesap verebilir olmasını, hukukun açık ve uygulanabilir olmasını, mahkemenin bağımsız ve adil olmasını, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığı sürece kişinin suçlu muamelesi görmemesini, cezaların suçlarla orantılı olmasını, kimsenin keyfi olarak aranmamasını, yakalanmamasını, gözaltına alınmamasını, tutuklanmamasını, hak arama hürriyetinin etkin bir şekilde kullanılabilmesini ve hukuk devletinin çeşitli diğer hayli hayati değerlerinin korunmasını sağlamak için çalışır. 

Hemen hemen herkesin karşılaştığı ve çözemediği hukuki meseleler olabilmektedir. Hatta bazıları kişiye acımasız bir şekilde zarar verebilmektedir. Böyle zamanlarda ne yapacağını bilmemek ve panik haline kapılmak gayet normaldir. Çünkü hukuk devasa bir alandır ve bazen hukuk bilgisine sahip olmak bile yeterli olmayabilmektedir. Yine yasal düzenlemeleri bilmek yeterli değildir. Bu düzenlemeleri tam olarak incelemek, anlamak, şahsını korumak ve savunmak için kullanmak/uygulayabilmek yıllarca süren bir çalışma ve deneyim sonunda ancak olabilmektedir. İçinde bulunulan durumdan kurtulmanın yolu iyi bir hukuk eğitimine sahip olan, aktif bir şekilde mesleğini icra eden, gelişime ve değişime açık ve sahip olduğu bilgiyi güncel tutup bu bilginin üstüne her geçen gün ekleme yapan bir avukattan geçmektedir. Gerçekten bu sayılan özellikleri barındıran bir avukat çoğu zaman olaylara tek bakışta sorunun kaynağını anlar ve yapılması gerekeni bilir.

 

Avukat Enes TEKER disiplin, sürekli öğrenim, gizlilik, şeffaflık, saygı, yenilikçilik ve diğer avukatlık meslek prensipleri ile uyum içerisinde miras, ceza, tazminat, iş, aile, gayrimenkul, ticaret ve imar hukuku başta olmak üzere hukukun bütün alanlarında büyük bir tutku ve gayret ile Mezitli'de de Avukatlık Hizmeti vermektedir.

   Mezitli avukat. Çalışma alanları:

 • Ceza Hukuku - Avukatı

Parada sahtecilik, mühür bozma. Resmî belgede sahtecilik, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek. Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik. Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, açığa imzanın kötüye kullanılması. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik. Suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama. Kanunlara uymamaya tahrik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, hayasızca hareketler. Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, çocuğun soybağını değiştirme. Kötü muamele, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali. İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma. Tefecilik, bilişim sistemine girme. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması. Zimmet, irtikâp, rüşvet, nüfuz ticareti. Görevi kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, iftira, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması. Suç üstlenme, suç uydurma, yalan tanıklık, cumhurbaşkanına hakaret. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama. Göçmen kaçakçılığı, öldürme. İntihara yönlendirme, taksirle öldürme. Yaralama, organ veya doku ticareti, işkence ve eziyet, koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali. Çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma, cinsel saldırı. Çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki. Cinsel taciz, tehdit. Şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, konut dokunulmazlığının ihlali. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali, haksız arama. Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, kişilerin huzur ve sükununu bozma. Haberleşmenin engellenmesi, hakaret. Özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, verileri yok etmeme. Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma. Dolandırıcılık, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, hileli iflâs, taksirli iflas. Karşılıksız yararlanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi. Mezitli, avukat. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali. İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama, hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, çevrenin kasten kirletilmesi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak. İmar kirliliğine neden olma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti…

 • Aile ve Boşanma Hukuku

Evlenmeye izin, nişanın bozulması sebebiyle maddi ve manevi tazminat, nişanın bozulması dolayısıyla hediyelerin geri verilmesi davaları. Boşanma ( Zina - aldatma, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sebebiyle ) davası. Eşya ve ziynetlerin iadesi davaları, nafaka(tedbir, yoksulluk, iştirak ve yardım) ve artırılması davaları. Soybağına ilişkin davalar, babalık davası, soybağının reddi. Çocukla kişisel ilişki kurulması, bekleme süresinin kaldırılması davası. Evlat edinme, velayet. Çocuk mallarının korunması. Vasi ve kayyım tayini. Eşler arasında mal rejimi. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamındaki talepler, aile konutu şerhi...

 • Tazminat Hukuku

Maddi ve manevi tazminat, kişilik hakkının zedelenmesi. İş kazası sebebiyle, destekten yoksun kalma tazminat davası. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası sebebiyle ve değer kaybı nedeni ile açılacak olan tazminat davası. Telif hakları nedeniyle, yanlış tedavi sonucu açılacak tazminat davası...

 • Gayrimenkul ve İmar

Kira bedeli tespit davaları, kira sözleşmesine dayanan davalar, kira/tahliye. Kentsel dönüşüm, kat karşılığı inşaat sözleşmesi. Önalım, irtifak hakları, müdahalenin men’i. Kamulaştırmasız el atma. Ecrimisil. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi. Taşınmaz satışı, taşınmaz rehni, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi. Devre mülk, devre tatil. İpotekli borç senedi ve irat senedi. Üst hakkı, taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı yoluyla kazanılması. Ortaklığın giderilmesi, istihkak, kamulaştırma, tapu iptal ve tescil davaları. İpotek, kat irtifakı, inşaat sözleşmeleri...

 • Şirketler - Ticaret Hukuku

Hukuki danışmanlık. Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu. Haksız rekabet, ticaretten kaynaklı alacak davaları (Ticari alım ve satım, ticari alacak) ve icra takipleri. İflas - iflas erteleme, konkordato davaları. Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi, sigorta, kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe). Hisse devir işlemleri. Kredi sözleşmesi. Vergi hukukundan doğan davalar, ortaklıktan çıkma, başkaca anonim ve limited şirket davaları...

 • Miras

Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil, miras ortaklığına temsilci atanması, mirasta istihkak davası. Mirasçılık belgesi verilmesi, mirastan yoksunluğun tespiti, mirasın reddi kararının iptali. Terekenin mevcudunun tespitine ilişkin dava, terekenin korunması, miras bırakanın gaipliğine karar verilmesi davası. Saklı paylı mirasçıların tenkis talebine ilişkin tenkis davası, terekenin resmi defterinin tutulması davası, mirasın paylaştırılması talebine ilişkin dava. Vasiyetnamenin açılmasına dair yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi. Mirasın paylaştırılması yoluyla ortaklığın giderilmesi, mirasın borca batık olduğunun tespiti...

 • İş Hukuku

Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma. İşçilik alacakları. Ücret, fazla mesai ücreti, bayram ve tatil ücret alacağı, asgari geçim indirimi(AGİ). Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı. İş kazası, meslek hastalığı tazminatı. Yıllık izin ücreti alacağı, kötüniyet tazminatı. Sosyal güvenlik hukuku. Hizmet tespiti, işe iade davaları, mobing...

 • İcra ve İflas

Kiralanan taşınmazların tahliyesi, icra dairelerinde takip başlatılması(icra takibi), alacak tahsili. Haciz, ipoteğin paraya çevrilmesi. Borca itiraz. İhtiyati haciz kararı alınması, itirazın kaldırılması, itirazın iptali davası. Çocuk teslimi, nafaka takibi. Menfi tespit, istihkak davası, iflas talebi...

 • Bilişim Hukuku

Erişim engelleme talebi ve kararları, bilişim ve internet suçları. Web sitelerinin içeriğinin kaldırılması veya düzeltilmesi talebi, alan adı ve hizmet sağlayıcı işlemleri, alan adı uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar. Mesafeli alım satım sözleşmeleri, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması. İnternet ve sosyal medyada işlenen tehdit, hakaret ve şantaj suçları, kişisel veya kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hack - hacking)...

 • Tıp - Sağlık Hukuku

Malpraktis davalarında hekimin tazminat sorumluluğu, malpraktis davalarında hekimin cezai sorumluluğu. Sağlık, sağlık hukuku, sağlık hukuku avukatı, tıbbi hatalar, yanlış tedavi. Hasta, hekim hakları, hekimin hatası, ceza davası, sadakat, özen, sır saklama borcu…

 • Sözleşmeler

Sözleşme hazırlanması, hazırlanmış sözleşmelerin incelenmesi ve gözden geçirilmesi. Sözleşmeler hakkında hukuki ve ilgili mevzuata uygunluk noktasında danışmanlık, dava açılması, açılan davaların takibi...

 • İdare ve Vergi Hukuku

Yürütmenin durdurulması, iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalar. İdarenin hukuka aykırı işlemleri, memur emekliliği, idari para cezasına itiraz veya cezanın iptali. Karayolları trafik, memur, öğrenci, disiplin, meslekten ihraç davaları. Belediye Kanunu ile ilgili uyuşmazlıklar, gümrük kanunu. Vergi / ceza ihbarnameleri, katma değer vergisi tarhiyatları, ihtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali…

 • Tüketici Hukuku - Avukatı

Tüketiciler lehine hakem heyetine başvurulması, tüketici mahkemesinde dava açılması, banka tüketici kredisi. Kredi kartı sözleşmesi, tüketici avukatı, ayıplı mal, ayıplı hizmet, alım satım sözleşmeleri, taksitli ve kampanyalı satış...

 • Sigorta Hukuku

Prim, para ile ölçülebilir bir menfaat, poliçe, tehlike (riziko, risk, olay), sigorta tazminatı, sigorta bedeli, sigortacı ve sigorta ettiren. Mesleki sorumluluk, iş kazası, zorunlu trafik, hayat ve maluliyet, yangın, tıbbi uygulama hatasına ilişkin, ferdi kaza sigortası…

 • Medeni Hukuk

Yaş düzeltme, yaş değişikliği, cinsiyet değişikliği. Kayyım atama, vasi atama, kısıtlama. İsim düzeltme, isim değiştirme, soyisim değiştirme, nüfus kayıtlarının düzeltme...

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet

 • Yabancılar ve Vatandaşlık

 • Tanıma ve Tenfiz

​​ Mezitli avukat ve hukuki hizmetler ile ilgili sorularınızı tarafımıza iletirseniz en kısa sürede sizlere cevap vereceğiz.

 

 Yukarıda yazılı telefon numarasından Avukat Bey ile doğrudan iletişime de geçebilirsiniz.

 Ana sayfa için buraya tıklayınız.