top of page

Mut Avukat - Hukuki Danışmanlık

Mut avukat
 ''Adalet, canı yanan bir kişinin koşacağı ilk sığınaktır.''

Mut avukat; avukatlar, davalara hazırlanarak ve müvekkillerinin lehine savunma yaparak ceza ve hukuk davalarında müvekkillerini temsil ederler. Avukatın işlevleri, duruşma salonunda savunma yapmak, yasal belgeler hazırlamak, müvekkillere danışmanlık yapmak, hukuki araştırma yapmak gibi çok çeşitli olabilir. İş hukuku ve fikri mülkiyet hukukundan ceza hukuku ve anayasa hukukuna kadar avukatların uzmanlaşabilecekleri birçok hukuk alanı vardır.

 

Başınız belaya girdikten sonra bir avukat size yardımcı olabilirken, bir avukat aramak için en iyi zaman yasal bir sorun daha ortaya çıkmadan öncesidir. Önleyici hukuki tavsiye size zaman, sorun ve para tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca küçük sorunların büyük sorunlar haline gelmesini önleyebilir.

 

Avukat Enes TEKER miras, iş, ticaret, aile, ceza, tazminat, gayrimenkul ve imar hukuku başta olmak üzere hukukun bütün alanlarında Mut ve diğer ilçe ve illerde büyük bir tutku ve gayret ile Avukatlık Hizmeti verir.

Mut avukat. Çalışma alanları:

 • Ceza Hukuku

Resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, trafik güvenliğini tehlikeye sokma. İşkence, cinsel saldırı, tefecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma. Görevi kötüye kullanma, suçu ve suçluyu övme, tehdit, şantaj, haksız arama, konut dokunulmazlığının ihlali, huzur ve sükunu bozma. Haberleşmenin engellenmesi, hakaret, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak, bilişim sistemine girme. Çocuğun soybağını değiştirme, hırsızlık, parada sahtecilik, reşit olmayanla cinsel ilişki, terk, göçmen kaçakçılığı, kasten öldürme, taksirle öldürme. İntihara yönlendirme, taksirle yaralama, eziyet, çocuk düşürme – düşürtme, cinsel taciz, çocukların cinsel istismarı. Mala zarar verme, yağma, ceza avukatı, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak. Mühür bozma, özel belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit. Suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören, kötü muamele. Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, iftira…

 • Ticaret Hukuku, Hukuki Danışmanlık

Ticari sözleşmelerin hazırlanması (Distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim…), şirket kurma, kredi sözleşmesi hazırlanması. Şirketin devralınması, bölünmesi ve birleşmesi. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının iptali. İflas, tasfiye, elektronik ticaret, rekabet hukuku, haksız rekabete dayalı tazminat, kıymetli evrak. Alış ve satış sözleşmeleri, alacak tahsili, icra takibi, gümrük, ithalat, ihracat, taşımacılık…

 • Gayrimenkul ve İmar

Mülk edinme, ecrimisil, elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i), irtifak hakkı. Tapu işlemleri, kira sözleşmesi, gayrimenkul finansmanı, ipotek uyuşmazlıkları davaları. İstihkak, izale-i şüyu(ortaklığın giderilmesi) davası, kamulaştırma, kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan sorunlar. Kira sözleşmesinin feshi, kira bedelinin tespiti, önalım (şüfa), tapu iptal ve tescil, tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi. Tahliye, geçit hakkı, gayrimenkul satış vaadi. Miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, mirasçılık belgesinin alınması, mirasçılık belgesinin iptali. Vasiyetname, vasiyetnamenin iptali, ölünceye kadar bakım sözleşmesi, miras taksimi, mirasın reddi, mirastan feragat, mirastan çıkarılma. Muris muvazaası, tenkis, miras sebebiyle istihkak davaları, tereke, ortaklığın giderilmesi…

 • Boşanma, Aile Hukuku - Avukatı

Boşanma, soybağı, çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, protokol hazırlanması, maddi ve manevi tazminat. Nişanlanmanın sona ermesi. Velayet, kişisel ilişki tesis edilmesi, vasi ve kayyım atanması, babalık davası, evlat edinme. Nafaka(yardım, iştirak, tedbir, yoksulluk), nafakanın artırılması. Malvarlığı sözleşmesi, mal rejimi, aile konutu, aile – boşanma hukuku avukatı, aile içi şiddet, evlenmenin mutlak butlanı, mal rejimi…

 • İdare ve Vergi

İdari para cezası, idari yaptırım, idari başvuru ve itiraz. Tam yargı, iptal davası, idarenin sorumluluğu, idari tazminat. Gümrük mevzuatı, vergi suç ve cezaları, vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları. İmar, iskân, idari sözleşme, idare hukuku avukatı, kamulaştırma, ihale. Gelir, katma değer, kurumlar, motorlu taşıtlar, emlak vb. vergilere ilişkin ihtilaflar. Karayolları trafik, kamu görevlilerinin atama işlemleri, disiplin cezası…

 • İş Hukuku,

 • Miras Hukuku,

 • Sözleşmeler,

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet,

 • Tüketici Hukuku,

 • Tıp - Sağlık Hukuku,

 • Tazminat - Avukatı,

 • Bilişim Hukuku,

 • İcra ve İflas,

 • Sosyal Güvenlik,

 • Şirketler Hukuku,

 • Yabancılar ve Vatandaşlık,

 • Sigorta Hukuku,

 • Tanıma ve Tenfiz,

 • Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri,

 

      gibi birçok alanda hizmet vermektedir.     

Mut avukat ve hukuki hizmetler ile ilgili sorularınızı tarafımıza iletirseniz en kısa sürede sizlere cevap vereceğiz.

 

Yukarıda yazılı telefon numarasından Avukat Bey ile doğrudan iletişime de geçebilirsiniz.

 

Ana sayfa için buraya tıklayınız.​

bottom of page