top of page

Silifke Avukat - Hukuki Danışmanlık

Silifke avukat
 ''Dünyanın imarı ancak adaletle mümkündür.''

Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Silifke avukat; avukatlığın mahiyeti ve amacı?

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.

Avukat Enes TEKER ceza, tazminat, iş, aile ve miras, ticaret ve gayrimenkul ve imar hukuku başta olmak üzere hukukun bütün alanlarında büyük bir tutku ve gayret ile Silifke'de de Avukatlık Hizmeti verir.

   Çalışma alanları:

 • Silifke miras avukatı

Kanuni mirasçılık, resmi - el yazısı ile vasiyetname. Sözlü vasiyetname, miras sözleşmeleri. Vasiyetnamenin geri alınması, miras sözleşmesinin sona ermesi. Mirasçı atama, vasiyet, mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma. Ölüme bağlı tasarruf. Saklı paylı mirasçılar, tenkis davası. Mirasta denkleştirme, mirasın reddi. Tapu iptal davası, veraset belgesinin iptali davası. Miras ortaklığı, mirasın paylaştırılması, miras sözleşmesinin iptali davası, taksim ve i̇zale-i şuyu davaları...

 • Silifke iş hukuku, işçi, işveren avukatı

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai alacağı. Yılık ücretli izin alacağı, iş kazasından kaynaklanan maluliyet veya ölüm nedeniyle tazminat davası. Sosyal güvenlik hukuku. Hizmet tespiti, maluliyetin tespiti, iş kazasının tespiti, işe iade davası...

 • İdare ve vergi

İptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalar. Belediye cezalarına karşı açılan i̇ptal davaları, idari başvuru ve itiraz. Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar. Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları...

 • Silifke ceza avukatı

Soruşturma ve kovuşturma süresince temsil, karakol ve savcılık ifadesine katılma, sorguya katılma. Tutukluluğa itiraz, suç duyurusunda bulunma, şikayet dilekçesi hazırlanması, cezaevi ziyareti. En çok görülen suçlar: Tehdit, şantaj, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Konut dokunulmazlığının ihlali, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali. Haksız arama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, haberleşmenin engellenmesi. Hakaret, haberleşmenin gizliliğini ihlal. Özel hayatın gizliliğini ihlal. Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme. Hırsızlık, yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma. Bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma. Çevrenin kasten kirletilmesi, çevrenin taksirle kirletilmesi. Gürültüye neden olma, imar kirliliğine neden olma. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerler, kıymetli damgada sahtecilik. Mühür bozma, resmi belgede sahtecilik, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek. Açığa imzanın kötüye kullanılması halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma. fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, tefecilik. Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma. Verileri yok etme veya değiştirme. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, zimmet, irtikâp. Silifke avukat. Rüşvet, nüfuz ticareti, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması. Görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması. Kamu görevinin terki veya yapılmaması, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, görevi yaptırmamak için direnme, iftira, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak, cumhurbaşkanına hakaret.

 • Tıp - sağlık

Tıbbi müdahale, gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi. Malpraktis, yanlış tedavi, hekimin sorumluluğu, idari sorumluluk, hukuki sorumluluk, cezai sorumluluk...

 • Silifke gayrimenkul avukatı

Tapu davaları ve kayıt düzeltme, tapu iptal ve tescil. İstihkak, kamulaştırma, kira bedeli tespiti ve tahliye, hukuki danışmanlık. Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat (eser) sözleşmesi. Taşınmazın haksız işgali nedeniyle ecrimisil, kira alacağı ve tahliye, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu). Kira miktarının tespiti ve uyarlanması, el atmanın önlenmesi (müdahalenin meni). Hak sahipliğinin tespiti, muris muvazası, kat mülkiyeti. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi), mirasçılık belgesinin iptali. Terekenin tespiti, vasiyetnamenin iptali. Tenkis, denkleştirme, mirastan mal kaçırma, muris muvazaası davaları, miras sebebiyle istihkak, miras paylaşımı, mirasın reddi...

 • Silifke icra avukatı

Tahliye davaları, icra işlemleri nedeniyle devlete karşı davalar. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi, kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi. Taşınır teslimi veya taşınmaz tahliye veya teslimi. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması. Para borcuna veya teminat verilmesine dair ilamların icrası. İpoteğin paraya çevrilmesi, taşınır rehninin paraya çevrilmesi. İlamsız takipler, ipoteğin paraya çevrilmesi. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi, iflas yolu. Adi kira ve hâsılat kirası, kiralanan taşınmazın tahliyesi. İcra ceza, iflas davaları, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir. İtirazın iptali, istirdat, menfi tespit, tasarrufun iptali, icra şikayet...

 • Tazminat

Maddi - manevi tazminat davası. İşçinin kıdem tazminatı. Haksız gözaltı sebebiyle, boşanma davası sebebiyle maddi manevi tazminat. Meslek hastalığıyla sebebiyle, trafik kazası sonrası oluşabilecek maddi ve manevi tazminat. Hatalı doktor uygulamasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları...

 • Şirketler hukuku

Esas sözleşme hazırlama. Özel izne tabi şirket, anonim ve limited şirket, adi ve iş birliği ortaklığının kurulması. Hissedarlık, hisse satın alma, rehni, devir ve temlik...

 • Medeni hukuk - boşanma, aile

Evlenmeye izin, evlenme talebinin reddine itiraz. Nişanın bozulması. Evliliğin iptali, evlenmenin butlanı, anlaşmalı boşanma - protokolü. Ortak hayatın yeniden kurulamaması (fiili ayrılık) nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, akıl hastalığı nedeniyle boşanma. Zina sebebiyle boşanma, hayata kasti pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, evlilik birliğinin sarsılması (geçimsizlik) nedeniyle boşanma. Bekleme süresinin kaldırılması(iddet müddeti). Velayetin geri verilmesi ve değiştirilmesi, velayetin kaldırılması davası, çocukla kişisel ilişkinin kurulması, kişisel ilişkinin değiştirilmesi ve kaldırılması. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, yardım nafakası, iştirak nafakasına ilişkin nafakanın arttırılması, azaltılması ve kaldırılması. Maddi ve manevi tazminat davası, yabancı mahkeme kararının tanınması veya tenfizi, eşin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması. Kocanın soyadını kullanmaya izin, evlat edinme, evlatlık ilişkisinin kaldırılması. İsim veya soyisim değiştirme – düzeltme, yaş düzeltme. Kısıtlama, vasi atama(vesayet altına alma), yaş değişikliği, cinsiyet değişikliği, soybağının (nesebin) reddi, tanıma, babalık davası...

 • Kıymetli evrak

Kambiyo senetlerinden - bono, çek veya poliçeden kaynaklanan alacaklar. Çek mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar, karşılıksız çek düzenleme suçu. Çekin ve diğer kıymetli evrakların ziyaı ve iptali, ödemeden men kararı, kıymetli evrak hazırlanışı...

 • Ticaret h.

Rekabet yasağı. Rehin, işletme - şirket devri, birleşmesi, bölünmesi, şekil değiştirmesi. Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan tazminat ve alacak davaları. Saklama sözleşmesi, fikrî mülkiyet hukukundan doğan alacak ve tazminat. Ticari satım, ticari mal değişimi sözleşmesi. Ticaret unvanına yapılan tecavüz, haksız rekabet, cari hesap sözleşmesi, acentelik. Tasfiye payı veya kar payı. Yönetim kurulu - genel kurul üyeleri. Komisyon sözleşmesi, taşıma sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekaletsiz iş görme...

 • Sigorta

Sorumluluk, mal, can sigortaları. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik). Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza, motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk(kasko) sigortası. Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk, mesleki sorumluluk sigortası. Ürün, inşaat, zorunlu, yangın, hayat, sağlık... sigortaları.

 • Tüketici hukuku

Tüketici hakem heyetlerinde görülen uyuşmazlıklar, tüketici mahkemelerinde dava açılması. Ayıplı mal, haksız şartlar, taksitle satış, mesafeli satış, cayma hakkı. Konut finansmanı, tatil ve tur sözleşmesi, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar...

 • Bilişim h.

İnternet yoluyla yapılan ihlaller, internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar, unutulma hakkı, erişimin engellenmesi...

 • Yabancılar ve vatandaşlık

 • Fikri ve sınai mülkiyet

 • Sözleşmeler

 • Tanıma ve tenfiz

​Silifke avukat veya hukuki sorunlarınız için iletişime geçebilirsiniz.

Lawyer in Silifke, Mersin  Юрист в Силифке, Мерсин

محام في سيليفكي ، مرسين  Avocat à Silifke, Mersin

bottom of page